De Noord-Hollandse subsidie voor slimme oplossingen voor netcongestie om de file op het elektriciteitsnet het hoofd te bieden, is binnen 10 dagen overschreven.

De regeling van € 1,5 miljoen werd door provincie Noord-Holland op 1 augustus geopend en is onder andere bedoeld voor bedrijven die gezamenlijk stroom willen delen op een bedrijventerrein. Maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven die zonnestroom niet op het net kunnen zetten en deze direct zelf willen gebruiken of leveren aan de buren. 

Nu blijkt dat er veel belangstelling is voor de regeling, is duidelijk dat de subsidieregeling in een behoefte voorziet. Er is voor maar liefst € 2 miljoen aan aanvragen binnengekomen. De provincie gaat deze aanvragen nu eerst beoordelen. Vanwege de overschrijding kunnen niet alle aanvragen worden gehonoreerd. 

Efficiënter

Er zijn verschillende slimme oplossingen mogelijk om efficiënter of op bepaalde momenten beperkter gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Met de subsidieregeling wil de provincie dergelijke slimme energieoplossingen stimuleren, omdat deze in veel gevallen sneller te realiseren zijn dan uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, waar ook op ingezet wordt.

File op elektriciteitsnet

De subsidie Slimme Oplossingen Netcongestie (SON) is in het leven geroepen omdat het elektriciteitsnet op vele plekken in Noord-Holland ‘vol’ zit. Er is dan sprake van ‘netcongestie’. Netcongestie kan het beste uitgelegd worden als ‘file op het elektriciteitsnet’. Die wordt veroorzaakt doordat steeds meer huizen overschakelen op warmtepompen, bedrijven elektrificeren, het aantal elektrische auto’s groeit en er lokaal steeds meer duurzame energie door zonneparken en windparken wordt opgewekt. De provincie doet er samen met de netbeheerders en gemeenten alles aan om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland optimaal blijft functioneren. 

Succesvol

Dat de regeling binnen 10 dagen is overschreven toont aan dat deze in een behoefte voorziet. De provincie onderzoekt of een aangepaste regeling in 2023 en 2024 weer wordt opengesteld.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is sinds medio 2020 kennispartner van SKBN. Provincie Noord-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

post@noord-holland.nl
023 - 514 31 43

Provincie Noord-Holland
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Opinie

Brabants Dagblad: "Zet plannen voor bedrijventerrein nu om in daden"

Opinie

04-08-2022

Brabants Dagblad: "Zet plannen voor bedrijventerrein nu om in daden"

Het bedrijventerrein fungeert vaak als een soort pispaal voor alles wat mis is in onze ruimtelijke ordening. Onterecht. Gemeenten zien meer de noodzaak om door te pakken met het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, in het belang van wonen en werken.

Je zou denken dat alle ophef over verdozing en verrommeling van het Brabantse landschap en daar bovenop incidenten rond brand, hinder en geluid en stofoverlast bij industriële bedrijven, voor flinke lokale politieke aandacht voor bedrijventerreinen zorgt. Het tegendeel is waar, zo bleek uit een eerdere landelijke analyse van lokale partijprogramma's, waar de vijf grootste Brabantse steden (B5) en Oss onderdeel van uitmaakten. Bedrijventerreinen zijn hét stiefkindje van de ruimtelijke ordening. Zorgelijk gezien het feit dat er veel en hard wordt gewerkt op bedrijventerreinen.

Zeker 30 procent van de werkgelegenheid, 40 procent van het bruto regionaal product (BRP) en 60 procent van de innovatie komt van bedrijventerreinen. Niet alleen banen voor alle opleidingsniveaus, maar zeker ook voor mbo-vakmanschap, ambachtelijk werk, maakbedrijven en industrie. Voor praktijkgericht en middelbaar opgeleiden een bereikbare arbeidsplaats. Het zijn 'de kurken waarop de lokale en regionale economie drijft'. Ten slotte is de circulaire potentie groot. De reductie van de CO2-uitstoot van duurzame bedrijventerreinen kan net zoveel opleveren als voor aardgasvrije woonwijken. Bedrijventerreinen vervullen een belangrijke functie voor het realiseren en ruimtelijk faciliteren van onze terecht hoge energie- en circulaire ambities.

Nieuwe coalities

Het ongunstige imago van bedrijventerreinen - stereotiep, saai, monofunctioneel en weinig verblijfskwaliteit - werkt niet mee in de gunst om bestuurlijke aandacht. Ze fungeren, zoals ik eerder met Joks Jansen stelde [Eindhovens Dagblad 5 maart], maar al te vaak als een soort ruimtelijke pispaal voor alles wat er mis is in onze ruimtelijke ordening. Programmering, situering, landschappelijk ontwerp en inrichting komt nauwelijks aan bod bij omgevingsagenda's.

Nu de coalitievorming is afgerond, kunnen we zien of de liefde voor bedrijventerreinen in de grootste twaalf Brabantse gemeenten (B5 en middelgrote 7) is toegenomen. Uit de landelijke analyse bleek dat met name Oss, Helmond en Tilburg positieve uitzonderingen waren. Dit blijkt ook uit de coalitieakkoorden. Tilburg pakt de handschoen het meest kordaat op en erkent de brede waarde van bedrijventerreinen. De gemeente komt met een stevige bedrijventerreinenparagraaf en laat, na de terechte zorgen over verdozing van het landschap, zien dat het roer om moet. Dit gaat gepaard met miljoeneninvesteringen. Tilburg pakt door met het herontwikkelen en intensiever benutten van bestaande (planologische) mogelijkheden. Via greendeals zet men in op energiemasterplannen.

Diverse gemeenten zoals Bergen op Zoom, Breda, Waalwijk, Meijerijstad en Helmond erkennen de noodzaak dat er nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Hoopgevend is dat er in lijn met maatschappelijke ophef strengere en stevige duurzame eisen worden gesteld. Waalwijk stelt: We leggen de lat hoog met aandacht voor landschappelijke groene inpassing, duurzaamheid en klimaat. En we kijken waar we kunnen pionieren door meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken.

De focus ligt op het beter en anders benutten van de ruimte voor met name regionale (mkb) bedrijven. Zo wil Helmond inzetten op bedrijven die passen in het innovatieve ecosysteem van Brainport en die meerwaarde hebben voor de stad. Of zoals Breda stelt: 'Bedrijven die duurzame werkgelegenheid toevoegen voor de Bredanaar en die maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, hebben een streepje voor. Evenals onze lokale mkb'ers en familiebedrijven'. 

Al met al liggen er voor een meer liefdevolle Brabantse aanpak van bedrijventerreinen, hoopgevende coalitieakkoorden. Het sociaaleconomisch, ruimtelijk en duurzaamheidsbelang van bedrijventerreinen wordt steeds meer onderkend.

Visie op wonen

De afgelopen jaren lag de nadruk in het ruimtelijke debat te veel en te eenzijdig op ruimte voor wonen. In de bestuursakkoorden worden voorzichtige stappen gezet om te komen tot een meer integrale benadering van wonen en werken. Transformatie van en wonen op bedrijventerreinen betekent immers ook dat er schuif-ruimte nodig is en gezocht zal moeten worden naar nieuwe locaties. Er is immers al een tekort aan ruimte voor werken en het midden- en kleinbedrijf (mkb). Niet voor niets is het begrip wijkeconomie en ruimte voor het midden- en kleinbedrijf in wijken, kernen en dorpen in opmars. Het mkb is een belangrijke pijler onder lokale leefbaarheid. Er is te weinig plek voor het lokaal midden- en kleinbedrijf en er is een toenemend tekort aan goedkopere bedrijfsruimte. Dit wordt een prioriteit in de op te stellen economische visies.

Extra vraag

Er is extra ruimte nodig voor het faciliteren van de circulaire economie, energietransitie, digitale transformatie en specifieke infrastructuur voor kleinschalige datacenters. Tegelijkertijd hebben we nog nauwelijks een beeld van wat de ruimtelijke gevolgen zijn van deze maatschappelijke ontwikkelingen. De twaalf grootste Brabantse gemeenten zetten de liefde voor bedrijventerreinen vooral om in actuele visies, analyses en verkenningen. Met Tilburg als goed voorbeeld is het zaak deze vaak duurzame en sociaaleconomische woorden om te zetten in daden (het beter benutten van bestaande terreinen en het debat durven voeren over nieuwe locaties), projecten en vooral budgetten. Een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendig maken, kost nu eenmaal geld en ambtelijke inzet.

Ik ben benieuwd welke Brabantse gemeenten de veelbelovende woorden bij de begrotingsbehandeling dit najaar omzetten in daden.

Dit artikel is verschenen in het Brabants Dagblad op 4 augustus 2022 en in het Eindhovens Dagblad op 3 augustus 2022.

Foto: Marc Bolsius

Lees verder
card image

Achtergrond

Beweegvriendelijke bedrijventerreinen: goed voor mens, dier, plant én portemonnee

Achtergrond

27-01-2022

Beweegvriendelijke bedrijventerreinen: goed voor mens, dier, plant én portemonnee

Sporten en bewegen wordt meestal geassocieerd als iets wat je in je vrije tijd doet. Een groot deel van de Nederlanders beweegt op een gemiddelde kantoordag veel te weinig. En dat terwijl juist die regelmatige beweging heel belangrijk is. Een omgeving die uitnodigt om ook onder werktijd in de benen te komen kan helpen om dat te doorbreken.

De inrichting van bedrijventerreinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beweeggedrag van kantoortijgers. “Door de inrichting van het terrein aantrekkelijker te maken én het ook mogelijk maakt om lopend te vergaderen voeg je kwaliteit toe aan je overleggen. Het begint ermee dat je tijdens je overleg niet het risico loopt om overreden te worden. Hier kan je op ontwerpen.” Vaak wordt het ontwerp van bedrijventerreinen gebaseerd op bereikbaarheid, en dan vooral per auto. Het begint dus met trottoirs en voetpaden die voldoende breed zijn. Maar het gaat ook om het creëren van aantrekkelijke wandelrondjes. Op de campus van TU in Delft is bijvoorbeeld zeker wel gedacht aan voetgangers, maar vooral om van A naar B te komen. Van het ene naar het andere gebouw, of van de ingang naar de bushalte. Een logisch wandelrondje is er niet.” 

“Bedrijventerreinen zijn niet de meest inspirerende plekken”, weet Jelle de Jong, directeur van IVN Natuureducatie. “We hebben in Nederland zo’n 100.000 hectare aan bedrijventerreinen, dat is net zo veel als alle gebieden van Natuurmonumenten samen. Dat kot neer op ongeveer 3.500 bedrijventerreinen, waarvan slechts 1 procent groen-blauw is ingericht. 99 procent is versteend”, schetst De Jong de potentie van de bedrijventerreinen.  

Het IVN is, samen met een brede coalitie aan bedrijven, trekker van het project Werklandschappen van de Toekomst. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft namens deze groep een aanvraag gedaan bij het Groeifonds 2021. In april wordt bekend of de aanvraag wordt toegekend. 

Werklandschappen van de Toekomst zouden dus - naast klimaatbestendig en met ruimte voor veel biodiversiteit - gezond, leefbaar en beweegvriendelijk moeten zijn.

Hoe? Dat lees je in dit artikel van Biind.

 

Bron: IVN
Foto: August de Richelieu via Pexels

Lees verder