Vandaag is het Shared Office van Connectr op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem in gebruik genomen. Connectr Shared Office is een dynamische werkomgeving in het hart van het energy cluster voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden die werken aan de energietransitie. Door deze partijen ook fysiek bij elkaar te brengen, kunnen kennis en ideeën makkelijk gedeeld worden, zodat innovaties versneld toegepast en opgeschaald kunnen worden.

Connectr Shared Office en Innovatielab

Connectr Shared Office biedt ruimte voor 100 flexibele werkplekken waar op basis van een abonnement gebruik van kan worden gemaakt. Samen met het Innovatielab, waar ElaadNL dit jaar hun intrek al heeft genomen en eind 2023 anderen zullen volgen, is dit de plek om het energienetwerk te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwste technologie.

Alle spelers in het energiecluster, een mix van startups, scale-ups, mkb, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijs kunnen hier fysiek bijeenkomen om samen te werken en elkaars groei te versnellen. Ook kunnen innovaties hier worden ontwikkeld en getest.

Europese hotspot voor de energietransitie

Alle ingrediënten zijn aanwezig om van deze regio, met Arnhem als brandpunt ‘the place to be’ op energiegebied te maken. Arnhem kent van oudsher al een clustering van toonaangevende bedrijven en instellingen die zich bezighouden met de energietransitie en energie-infrastructuur. Deze uitgangspositie wordt nu verder versterkt omdat de regio met de komst van Connectr Shared Office en Innovatielab symbolisch én letterlijk een eigen plek krijgt om samenwerkingen te verdiepen en versnellen.

Peter Molengraaf, boegbeeld van de Topsector Energie, “Het belangrijkste is dat bedrijven en kennisinstellingen hier intensief gaan samenwerken. We hebben geen tijd om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Het is wel de tijd dat we hardop durven zeggen dat Arnhem de elektriciteitshoofdstad van Nederland is. Niet omdat het die ambitie had, maar omdat van oudsher die bedrijven al hier gevestigd zijn. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid in het versnellen van de energietransitie. Als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten, spint ook de regio daar garen bij. Net als vroeger.”

De eerste members zijn aan de slag

Peter Molengraaf heette vanochtend samen met Kevin Rijke (directeur van IPKW), Murk Wymenga (de architect van Shared Office), Marcel Hielkema (bestuursvoorzitter van stichting Connectr en Jeroen Herremans (directeur Connectr) vandaag de eerste gebruikers welkom op hun nieuwe werkplek. Onder hen Ecovolt, Floading en SemperPower, die werken aan de drie sleuteltechnologieën die centraal staan bij Connectr; elektrische energietechniek, elektrochemische energieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Deze sleuteltechnologieën komen wekelijks terug in de programmering van Shared Office.

Jeroen Herremans, directeur Connectr: "Voor jouw vraag die je hebt als ondernemer zit het antwoord links of rechts van je in de Shared Office. En aan de overkant is nog een plek vrij voor wie wil aansluiten!"

Ook netwerkpartijen zoals Kiemt, FME en SEECE hebben hun intrek genomen in Shared Office om direct in verbinding te komen met de nieuwste ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Over Connectr

De energietransitie heeft een schaalsprong nodig, wat vraagt om het versneld toepassen en opschalen van innovaties. Connectr zorgt daarvoor, met behulp van een Innovatieprogramma, Innovatielab, Shared Facilities en de Kernorganisatie. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in de praktijk gebracht.

Kernorganisatie en supporters van Connectr

De Kernorganisatie bestaat uit IPKW, Kiemt, Oost NL en de HAN. Ook gemeente Arnhem,  Provincie Gelderland en the Economic Board met het innovatienetwerk Lifeport zijn nauw betrokken. Al deze partijen slaan de handen ineen om de positie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve Europese regio te versterken.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

[email protected]
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Nieuws

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

Nieuws

28-01-2022

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van € 1,5 miljoen hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2-reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat je auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij."

Park the Sun

Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de ‘solar carports’, zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties.

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de Solar Carport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. De daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging van de fundering kan flink drukken op het budget van een initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft. 

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook in aanmerking voor subsidie. "Met de huidige drukte op het elektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat het nergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al ‘vol’ blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een ander moment gebruikt worden", aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie

Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen. De regeling ‘Uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland’ geldt in 2022 en 2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in het Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

Lees verder
card image

Nieuws

Subsidieregelingen voor duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland

Nieuws

28-10-2022

Subsidieregelingen voor duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland

Zuid-Holland staat voor een grote verstedelijkingsopgave waarbij het belangrijk is dat er voldoende ruimte blijft voor werkgelegenheid. Waar mensen wonen, moeten mensen ook kunnen werken. Bijna één derde van de directe werkgelegenheid in Zuid-Holland vind je terug op bedrijventerreinen, zij vormen een essentieel onderdeel van de Zuid-Hollandse economie.

En juist die plekken zijn helaas vaak versteend en daardoor gevoelig voor wateroverlast en hittestress en dus niet klimaatbestendig. De verwachting is dat als er niets verandert, over dertig jaar de gemiddelde gevoelstemperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein zal zijn opgelopen tot 40,8 graden Celsius. Niet echt prettig verblijven dus. Daar kunnen we met vergroening iets aan doen. Dit maakt de terreinen bovendien aantrekkelijker voor werknemers omdat een groene omgeving zorgt voor een betere gezondheid en helpt tegen stress.

Het potentieel aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie op bedrijventerreinen is groot; meer dan dat van alle huishoudens bij elkaar. Bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken, waardoor we sneller van het aardgas af kunnen. Individuele bedrijven nemen al maatregelen om energie te besparen, maar juist op bedrijventerreinen is er de mogelijkheid om de krachten te bundelen en samen met andere bedrijven op te trekken. Bijvoorbeeld voor het slim delen van energie via een energienetwerk.

Subsidieregelingen vanuit de Provincie

De provincie Zuid-Holland stimuleert duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen en faciliteert dit onder andere met subsidieregelingen. Om goede plannen te maken is er bijvoorbeeld de planvormingsubsidie. Om gezamenlijk te investeren in maatregelen is er de verduurzamingsubsidie. Ook is er een subsidie voor eigenaren van daken, waterbassins en parkeerterreinen, om deze te voorzien van zonnepanelen.

Daarnaast ondersteunt de provincie bij het oprichten van (nieuwe) samenwerkingen op bedrijventerreinen door de inzet van ambassadeurs.

Praktijkvoorbeeld

Eén van de bedrijventerreinen die gebruik heeft gemaakt van de verduurzamingsubsidie is Schiebroek in Rotterdam. Dit bedrijventerrein telt zo’n 160 bedrijven. Edwin Markus, parkmanager van Schiebroek: “Wij hebben de subsidie als Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) namens de ondernemers aangevraagd. We zijn het project begonnen met een energiescan scannen van de gebouwen van de ondernemers die hierin geïnteresseerd waren. Zo'n energiescan geeft inzicht in hoeveel energie je kunt besparen. Dit jaar investeren de bedrijven rond de €800.000. Ongeveer €160.000 daarvan is als subsidie verstrekt door de provincie. Met die subsidie worden onder meer zonnepanelen aangeschaft en isolatiemaatregelen getroffen. De lijnen met de medewerkers bij de provincie zijn kort, waardoor ik bij vragen makkelijk kon schakelen.” Wouter Bosch werkt bij Hoftijzer, één van de bedrijven op Schiebroek en ervaart het aanvragen van de vergunning als eenvoudig: “Het is een duidelijk en soepel proces en verliep zonder problemen”.

Lees verder