card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Behoud bedrijfsruimte in Rotterdam: Actieplan biedt bedrijven de juiste plek

Nieuws

27-10-2023

Behoud bedrijfsruimte in Rotterdam: Actieplan biedt bedrijven de juiste plek

Om de jarenlange trend van afname van bedrijfsruimte te stoppen, presenteert het college van burgemeester en wethouder het Actieplan Bedrijfsruimte. Zo houdt de maakindustrie een plek in Rotterdam, blijven er voldoende banen in de stad en kunnen Rotterdammers ook in de toekomst vakmensen blijven vinden voor verbouwingen of onderhoud aan hun huis. Het college wil dat het aantal vierkante meters bedrijfsruimte op het niveau van begin 2022 blijft.

Reserveren en veranderen

Wethouder Robert Simons van Haven, Economie, Horeca en Bestuur (wijken en kleine kernen) zet zich met zijn Actieplan Bedrijfsruimte in voor behoud van bedrijven en werkgelegenheid in Rotterdam: “De ruimte voor bedrijven in met name de maakindustrie staat onder druk. Deze maakindustrie biedt werk aan vakmensen en dat is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en de economie van Rotterdam. Nu en in de toekomst. “

Op de juiste plek

Op sommige bedrijventerreinen zitten bedrijven die niet in die omgeving horen. Ze leveren geen belasting op voor het milieu of produceren weinig geluid en kunnen prima in de buurt van woningen of winkels staan. Die bedrijven houden ruimte bezet voor bedrijven die wel in hogere milieucategorie horen en niet dichtbij huizen kunnen staan. Het actieplan biedt betere mogelijkheden om bedrijven te helpen een geschikte plek vinden op een bedrijfsterrein.

Beter benutten van ruimte

In Spaanse Polder wordt gekeken naar het beter benutten van ruimte. Bedrijven die nu allemaal een eigen gebouw op een stuk grond hebben, kunnen in sommige gevallen ook op een of meerdere verdiepingen in een bedrijfsverzamelgebouw werken. Daarvoor moet geschikte en deelbare bedrijfsruimte komen.

Gerichte uitgifte

De gemeente is ook eigenaar van sommige bedrijfspanden en van de grond in bedrijfsgebieden. Daar start een test om bij de verkoop van panden of de uitgifte van grond criteria mee te geven, zodat er ruimte toegewezen wordt aan bepaalde soorten bedrijvigheid.

Samenwerking

Het actieplan is woensdag 25 oktober 2023 gepresenteerd door het college van Burgemeester en Wethouders. Het MKB Rotterdam Rijnmond is betrokken geweest bij het opstellen van het actieplan.

Foto: Pixabay - header Marius Steinke | thumbnail Mark de Rooij

Lees verder
card image

Achtergrond

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Achtergrond

29-06-2023

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Op alle overheidsniveaus wordt nagedacht hoe in de toekomst moet worden omgegaan met ruimte voor werken in de stad. De beschikbare ruimte wordt steeds krapper door met name de grote woningbouwopgave. Het is heel verleidelijk voor gemeenten om binnenstedelijk relatief oude bedrijventerreinen op te offeren voor deze ruimteclaim. Te gemakkelijk, vindt Gerlof Rienstra. Hij draagt drie mogelijke oplossingen aan.

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat is verschenen in BT Magazine van juni 2023. BT Magazine is het vakblad voor de professional die zich bezighoudt met werklocaties, regionale innovatiekracht en het vestigingsklimaat. 

Tijdens het seminar ‘Ruimte voor werken in de stad – randvoorwaarden voor functionele mixzones’ gaf Rienstra begin april een presentatie over de stand van zaken, de opgaven en mogelijke oplossingen voor de ruimtebehoefte. In de zoektocht hiernaar wordt volgens de expert ‘likkebaardend’ gekeken naar binnenstedelijk gelegen en relatief oude gemengde bedrijventerreinen.

Maar juist die zijn weer heel belangrijk voor de werkgelegenheid van praktisch of laaggeschoolden op de stedelijke arbeidsmarkt. Met beide belangen moet rekening worden gehouden. Dat geeft tegelijkertijd ruimte voor drie nieuwe oplossingen op bestaande bedrijventerreinen.

Oplossing 1: Herontwikkel bedrijventerreinen met kantoorruimte naar ruimte voor maakindustrie en circulaire economie 

Herontwikkeling op bestaande bedrijventerreinen vraagt een lange adem en veel samenwerking. We snappen dat dit in een situatie met gespreid eigendom niet zo gemakkelijk te realiseren is. Wel zijn er al initiatieven aanwijsbaar.

Zo past de OMU in de provincie Utrecht al een dergelijke strategie toe via een investeringsfonds met een revolving fundkarakter. Ook voor (publieke) eigenaren van bedrijventerreinen is dit een interessante oplossing. Dan is het als gebiedsregisseur wel handig en aantrekkelijk om bedrijfsgrond in erfpacht uit te geven. Het vraagt wel doorzettings- en uithoudingsvermogen en vereist ook nieuwe verdienmodellen.

Je zou incourante kantoorcomplexen op bedrijventerreinen bestemd voor bedrijven met een milieucategorie 3 en hoger (HMC3+) langs snelwegen, die niet aantrekkelijk zijn voor omzetting naar wonen, kunnen transformeren naar locaties voor maakindustrie en circulaire economielocaties. Dat heeft zo zijn voordelen; bereikbaarheid over de weg en voldoende milieuruimte zijn dan in ieder geval gegarandeerd.  

De tweede oplossingsrichting legt de nadruk meer op verdichting en intensivering van bestaande werklocaties, zodat de bestaande ruimte beter benut wordt: 

Oplossing 2: Intensivering van bedrijventerreinen voor invulling vraag maakindustrie en circulaire economie, voorbeeld Roadmap Intensivering Bedrijventerreinen

Roadmap intensivering bedrijven terreinen. Uit: INTENS, gids voor inspiratie en advies; bedrijventerreinen nieuwe stijl 2021-2031; integrale en kwalitatieve intensivering. Bron: Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), provincie Utrecht, 2021 

Oplossing 3: Functiemenging met werken in binnensteden biedt ook een oplossing voor de ruimtebehoefte van bedrijven 

De derde oplossingsrichting vertoont enige overlap met de intensivering in oplossing 2. Voor de groep HMC3+-activiteiten is een bedrijventerrein in principe verplicht en zelfs die bedrijven zijn blijkbaar prima op hetzelfde terrein te mengen met andere activiteiten. Denk aan bijvoorbeeld kantoorfuncties, winkels en woningen.

Als dat daar al gebeurt, waarom dan niet elders, zoals in binnensteden? Als we er dan van uitgaan dat milieucategorie 1, meubelstoffeerders en 2 bijvoorbeeld op kleine schaal vervaardiging van consumptie-ijs en brood, kantoormachines en computers, inclusief reparatie niet per se op een bedrijventerrein hoeven te zitten, kunnen we zien of dat inderdaad ook buiten bedrijventerreinen het geval is.

Bedrijven naar de binnenstad halen is dan misschien helemaal niet zo’n gek idee. We creëren daarmee potentiële ‘productiewijken’, met functiemenging van wonen, werken en voorzieningen. Dit heeft ook een positief effect op de waardeontwikkeling van vastgoed en buurten. 

Rienstra: 'Twijfels bij JLL-berekening woning - in relatie tot ruimtebehoefte' 

Tijdens het seminar op 4 april heeft vastgoedadviseur JLL een berekening gepresenteerd waarin werd aangegeven dat per (nieuwbouw)woning 26,3 vierkante meter bedrijfsruimte nodig is. 'Ik heb twijfels bij deze berekening, hij is enerzijds aan de lage kant (tweeverdieners in een huishouden in een nieuwe woning vragen zeker meer ruimte), en maakt ook geen onderscheid tussen formele (30 procent op bedrijventerreinen) en informele werklocaties (solitaire werklocaties en woningen). En dan hebben we het nog niet over de (extra) ruimtebehoefte voor verzorgende activiteiten in de circulaire economie (opslag, verwerking, logistiek).
Met andere woorden, niet te bescheiden zijn met 26,3 vierkante meter en het, wat mij betreft, zeker niet als een ouderwets planologisch kengetal in businesscases voor gebiedsontwikkeling in de toekomst gaan meenemen. Daarvoor is de situatie nationaal, regionaal en lokaal te complex en gedifferentieerd qua economische sectoren en commercieel vastgoed.' 

Lees verder