Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland verwelkomt aan de start van 2023 vier nieuwe leden. We zijn verheugd met twee nieuwe participanten Gemeente Rotterdam en Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Een nieuwe kennispartner is CTP en Gebiedsonderneming Laarberg sluit aan als deelnemer.

Het netwerk van SKBN wordt met deze nieuwe leden uitbreid tot 25 organisaties verspreid over heel Nederland. Van provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, herstructureringsmaatschappijen, regionale entiteiten en gemeenten tot gerenommeerde adviesbureaus op het gebied van ruimte voor werken.

De groei van ons kennisnetwerk laat zien dat de aandacht voor ruimte voor werken toeneemt. Het belang van voldoende, gezonde werkomgevingen krijgt weer de aandacht die het verdient, ook vanuit Den Haag. 

Kortom, wij zijn klaar voor een mooi nieuw jaar! Lees hier onze nieuwe position paper en houdt de agenda op de website in de gaten voor alle activiteiten. We gaan dit jaar in ieder geval weer op studiereis naar een Europese bestemming, komen 9 november samen tijdens het jaarlijks BT Event en organiseren ongeveer 20 bijeenkomsten rondom de belangrijkste thema’s: energietransitie, circulaire economie, optimaal grondgebruik en groenblauwe bedrijventerreinen.

card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Haaglanden wil bedrijventerreinen beter benutten met miljoeneninvestering

Nieuws

15-06-2023

Haaglanden wil bedrijventerreinen beter benutten met miljoeneninvestering

Industrieschap IPP Haaglanden trekt de komende jaren zes miljoen euro uit voor de herontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. De miljoenen zijn onderdeel van een investeringsagenda voor betere benutting van de verouderde bedrijventerreinen Westvlietweg en Middengebied Plaspoelpolder. 'We kunnen niet ongestraft bedrijventerreinen blijven onttrekken voor woonbestemmingen. Dat is de dood in de pot.'

'Wachten op nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen heeft weinig zin. We gaan ons vol richten op bestaande bedrijventerreinen’, stelde Jan Brugman, directeur van IPP Haaglanden, afgelopen vrijdag bij de presentatie van de investeringsagenda.

De presentatie van de agenda viel samen met de viering van het zeventigjarig jubileum van het Industrieschap Plaspoel Polder (IPP), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag.

De zes miljoen euro voor Westvlietweg in Den Haag en Middengebied Plaspoelpolder in Rijswijk wordt de komende jaren gestoken in de vergroening van de terreinen, marketing en communicatie, cofinanciering en een bedrijfsinvesteringszone voor de beide bedrijventerreinen.

Opzet ondernemersfonds

Ook is geld beschikbaar om net niet rendabele plannen alsnog financieel rond te krijgen. Een andere optie is volgens Brugman om, via een nog te vormen ondernemersfonds, vastgoed op de bedrijventerreinen deels of helemaal te verwerven.

De investeringsagenda moet volgens de IPP Haaglanden-directeur een trigger vormen voor een bijdrage vanuit de commerciële vastgoedmarkt of overheid. 'We beschouwen de miljoenen niet als de bovenkant, maar als een startkapitaal voor de investeringsagenda.'

Het regionale samenwerkingsverband verwacht dat de investeringen zorgen voor een betere benutting van de twee bedrijventerreinen. ‘Herstructurering levert uiteindelijk meer ruimte op voor nieuwe bedrijvigheid’, benadrukte Brugman.

Beschikbaarheid bedrijfsruimte in gedrang

Gastspreker Pieter Hendrikse, CEO van JLL Nederland, stelde tijdens de bijeenkomst dat de beschikbaarheid van bedrijfsruimte in het gedrang komt als de regio Haaglanden de komende jaren 47.000 woningen wil bijbouwen. Parallel hieraan ontstaat volgens Hendrikse een vraag van 500.000 vierkante meter aan extra bedrijfsruimte. 

In de regio Haaglanden is nu nog zo'n 1,5 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte beschikbaar. 'Theoretisch lijkt het erop dat voor de gehele regio er misschien voldoende ruimte is. Maar als we kijken naar de bedrijventerreinen waar ruimte nog beschikbaar is, valt op dat deze terreinen alleen exclusief zijn voor bepaalde type themagerelateerde bedrijven zoals life-sciences', waarschuwde Hendrikse 

De vastgoedman voegde daaraan toe dat de bedrijventerreinen in deze regio voornamelijk lokaal georiënteerde mkb-bedrijven zijn, waar het personeel in de directe nabijheid woont. 'De groei van de steden zorgt ervoor dat de woningbouw bedrijventerreinen volledig dreigt te ‘includeren'.'  

Opereer als bedrijfshuisvester

De JLL-Nederland CEO gaf de aanwezige wethouders en bestuurders uit de gemeente Haaglanden het advies om bij de woningbouwopgave niet alleen als volkshuisvester te opereren, maar ook als bedrijfshuisvester. ‘Voor de inwoners van deze regio betekent een bedrijventerrein werken bij wonen. Het zijn niet de forenzenjobs die daar gevraagd worden.’

Voor de urgentie van de vraag naar extra bedrijfsruimte verwees Hendrikse naar nieuwe berekeningen van de vastgoedadviseur. Daaruit blijkt dat tot 2050, als de Nederlandse bevolking volgens het CBS is gegroeid van 17,5 miljoen in 2021 naar 20 miljoen inwoners, rond de 33 miljoen vierkante meter extra bedrijfsruimte wordt gevraagd.

Economisch belang bedrijventerrein

‘Dat vereist niet alleen een miljoen extra woningen, maar ook een nieuwe ruimtelijke ordening waarin bedrijfsruimte een plek moet krijgen. Dat is een langetermijnopgave waar de overheid, met minister De Jonge voorop, op dit moment onvoldoende oog voor heeft, ondanks het toenemende economische belang van bedrijventerreinen.’ 

Brugman kon zich goed vinden in deze boodschap. ‘We kunnen niet ongestraft bedrijventerreinen blijven onttrekken voor woonbestemmingen. Dat is de dood in de pot. Het veroorzaakt een sociale onbalans in vooral steden, waar straks alleen wordt gewoond en niet gewerkt. Laten we investeren in hetgeen we al hebben en vooral inzetten op beter benutten.’ 

Foto: IPP Haaglanden - Middengebied Plaspoelpolder

Lees verder
card image

Nieuws

Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

Nieuws

05-12-2023

Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

Zuid-Hollandse ondernemers uiten kritiek op het plan van de provincie om na 2030 géén extra ruimte voor bedrijvigheid meer toe te staan. In de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht staat volgens VNO-NCW Midden door een tekort aan ruimte voor werk in nieuwe omgevingsplannen het behoud van voldoende bedrijvigheid onder druk. 

Volgens de VNO-NCW afdeling West doorkruisen de nieuwe ruimteplannen van de provincie Zuid-Holland de eerder gemaakte afspraken in de regionale bedrijventerreinenvisie. In de visie heeft het bedrijfsleven aangegeven dat er grote behoefte is aan extra ruimte voor ondernemers, in het bijzonder op bedrijventerreinen in een hogere milieucategorie en watergebonden locaties.  

Daarnaast bestaat er in Zuid-Holland een mismatch tussen vraag en aanbod, niet altijd liggen bedrijventerreinen op de juiste plek. De druk op bestaande (binnenstedelijke) bedrijventerreinen neemt bovendien toe door de transformatie naar woningbouw.  

‘Hoe de provincie aan deze behoefte tegemoet wil komen, in het herziene omgevingsbeleid is onduidelijk. Dat is niet goed voor het ondernemers en vestigingsklimaat in Zuid-Holland’, zegt Rogier Krabbendam, directeur public affairs van VNO-NCW West.  

Zuid-Holland: uitgiftestop 
Krabbendam reageerde namens het bedrijfsleven afgelopen woensdag tijdens een Statencommissievergadering op het beleidsvoorstel 
‘Ruimtelijke koers naar een toekomstbestendig Zuid-Holland’ dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland eind oktober presenteerde.  

In het ruimtelijk plan staat dat tot 2030 in Zuid-Holland ruim 900 hectare is gereserveerd om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. VNO-NCW heeft grote twijfels of dit voldoende is om bijvoorbeeld te voldoen aan de ruimtevraag op bedrijventerreinen voor de circulaire economie en voor (bouw)logistieke hubs in verband met de invoering van zero-emissie zones vanaf 1 januari 2025.  

‘De provincie moet beter inzichtelijk maken wat de ruimtelijke gevolgen zijn van deze transities’, stelde Krabbendam op een inspraakmoment tijdens de vergadering. Daarnaast benadrukte hij de belangrijke bijdrage die op bedrijventerreinen wordt geleverd aan de werkgelegenheid, door met name praktisch geschoolden.  

‘Het type werknemers waar wij een enorme behoefte aan hebben om uitvoering te geven aan de verduurzaming van Nederland. De behoefte aan extra ruimte voor de circulaire economie is in het beleid van de provincie onvoldoende geborgd, ook niet in de Herziening Omgevingsbeleid 2024. De provincie zal hier echt meer duidelijkheid over moeten bieden.’ 

Midden-Nederland: bedrijventerreinen in de knel 
Ook bij VNO-NCW Midden zijn grote zorgen over het behoud van ruimte voor werk in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Uit onderzoek van ingenieursbureau QING blijkt dat circa 100 bedrijventerreinen in deze provincies in de knel komen door de omgevingsplannen die in strijd zijn met de nu gestelde milieucontouren.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat een aantal gemeenten de milieucategorie van de bedrijventerreinen verlaagt om ruimte te creëren voor andere functies, zoals woningbouw, natuur en recreatie. Hierdoor worden geluids- en hindercirkels verkleind met nadelige gevolgen voor bestaande bedrijven op deze locaties.

‘Voor onze economie is het van groot belang om de bestaande mkb-bedrijven en maakindustrie te behouden'  

‘Dit kan in sommige gevallen leiden tot gedwongen aanpassingen of zelfs sluitingen’, zegt VNO-NCW Midden-voorzitter Marcel Hielkema. Hij pleit voor het veiligstellen van de hogere milieucategorieën op bedrijventerreinen in de uitwerking van de omgevingsplannen door gemeenten. 

Met het onderzoek is volgens de werkgeversorganisatie de confrontatie tussen wonen en werken pijnlijk zichtbaar gemaakt. ‘Voor onze economie is het van groot belang om de bestaande mkb-bedrijven en maakindustrie te behouden. Het kan toch niet zo zijn dat die plaats moeten maken voor woningbouw op de bedrijventerreinen of er tegenaan. Vanuit voorbeelden weten we dat dit gaat zorgen voor overlast’, zegt Hielkema. 

Zowel VNO-NCW Midden als West roepen provincies op om het recent gepresenteerde Nationaal Programma Ruimte voor Economie te vertalen in hun eigen beleid. In dit programma pleit de overheid er onder meer voor dat in 2050 rond de drie procent fysieke ruimte beschikbaar is voor bedrijvigheid op campussen, scienceparken en bedrijventerreinen. 

SKBN-voorzitter Föllings: ‘hameren op balans’ 
SKBN-voorzitter Theo Föllings zegt niet verrast te zijn over de kritiek vanuit het bedrijfsleven. ‘De ruimtelijke puzzels zijn vorig jaar gelegd en nu blijkt dat er in verhouding meer aandacht is besteed aan wonen dan aan de werkfunctie. Voor ons komt dit niet als een verrassing, want vanuit SKBN hebben we al langer de vinger op de plek gelegd dat er meer ruimte voor werken moet komen. Het is van belang dat bedrijven nu ook aandacht vragen bij de provincies en gemeenten om rekening te houden met ruimte voor bedrijvigheid.’ 

Volgens Föllings moeten provincies en gemeentes in hun beleidsvorming de vertaalslag nog maken die de overheid al heeft gemaakt in het programma Ruimte voor Economie. ‘Het is goed dat het Rijk samen met de provincies en gemeenten in gesprek gaat hoe dit vorm te geven.’ 

Tegelijkertijd constateert de SKBN-voorzitter dat de provincie Zuid-Holland wel degelijk aandacht heeft voor ruimte voor werk. ‘De vraag is of dat genoeg is naar de toekomst toe. Dat heeft vooral te maken met de regionale politieke afweging waar de schaarse ruimte aan besteed wordt. Dit betekent dat inzetten op meervoudig ruimtegebruik, de hoogte in bouwen, functiemenging en het tegengaan van scheefwerken op bedrijventerreinen veel meer aandacht verdient.’  

Er zal daarnaast volgens Föllings hoe dan ook ruimte moeten blijven voor bedrijvigheid. ‘Zo niet, dan creëren we problemen voor de toekomst op het gebied van mobiliteit, de transitie naar een circulaire economie en de inclusieve samenleving. Dat vraagt dat we de bestaande ruimtelijke puzzel nog een keer tegen het licht gaan houden, want een jaar geleden hadden we het bijvoorbeeld alleen nog maar over wonen. Tegelijkertijd is het wel zo dat dit besef omgezet moet worden in daden, maar dat kost tijd.’ 
 

Dit artikel is afkomstig van Stadszaken.nl

Lees verder