De provincie Noord-Brabant heeft besloten om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Door dit voorbereidingsbesluit worden grootschalige logistieke ontwikkelingen verboden in heel Brabant met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Gemeenten hebben daarmee ook daadwerkelijk instrumenten in handen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Provincie en gemeenten hebben eind 2021 afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Sindsdien is het beleid voor grootschalige logistiek uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken en hebben alle betrokken gemeenten zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt.

Ruimtevraag grootschalige logistiek vraagt om stevig sturen overheden

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “Ik maak de regio’s een compliment voor de ingewikkelde exercitie die zij hebben gedaan om tot goede keuzes te komen. En ik ben blij dat ook de Provinciale Staten met dit voorbereidingsbesluit het gezamenlijke beleid van provincie en regio’s borgen. Nieuwe prognoses over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen onderstrepen ook het belang van het selectieve clusteringsbeleid. De ruimtevraag van grootschalige logistiek bedraagt ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant. Dit voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatie-ontwikkelingen, zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing.”

Onderzoek: 1/3 bestaande terreinen interessant voor grootschalige logistiek

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (meer dan 3 hectare) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 1/3 van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert 1/3 van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt circa 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen. Tot nu toe was vestiging van grootschalige logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk, met dit voorbereidingsbesluit wordt de vestiging onmogelijk.

Oog voor leefbaarheid én economie

Wethouder Bertje van Stiphout van de gemeente Nuenen, namens de regio Zuidoost-Brabant: “Door vast te leggen op welke bestaande bedrijventerreinen grote logistieke bedrijven zich mogen vestigen, en daarmee dus ook waar dus niet, voeren gemeenten en de provincie samen regie op leefbaarheid en blijft de economische keten in stand. Goed dat we dit als regio’s samen hebben afgesproken en ook goed dat dit nieuwe beleid nu is bekrachtigd.”

Blij met instrument

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena namens Regio West-Brabant (RWB): “Wij zijn als regio blij met het instrument dat we hiermee in handen hebben om ongewenste grote ontwikkelingen tegen te gaan. Belangrijk is ook dat er afspraken zijn gemaakt om grotere logistieke bedrijven te behouden die al gevestigd zijn en grote waarde hebben voor de regio. Die toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in werkgelegenheid, willen we dan ook graag koesteren voor West-Brabant. Gecombineerd met het clusteringsbeleid voor grootschalige logistieke bedrijven, staat er nu een duidelijk beleid om enerzijds ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en aan de andere kant geeft het duidelijkheid onder welke voorwaarden en waar, grootschalige logistieke bedrijven wel welkom zijn of kunnen doorgroeien.”

Bijdrage aan duurzaam vestigingsklimaat

Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss namens de regio Noordoost-Brabant: “We zijn een sterke regio als het om logistiek gaat. De regio Oss-Veghel-Den Bosch is zelfs de 2e logistieke hotspot van Nederland. Logistiek, en in het bijzonder XXL-logistiek, is van grote toegevoegde waarde voor andere sterke Brabantse sectoren. Denk aan agrifood, hightech/data/ict en farma. Om de toenemende vraag naar logistieke oplossingen in goede banen te leiden, hebben we in onze regio 12 bedrijventerreinen, bestaande en nieuwe, aangewezen waar XXL-logistiek mogelijk is. Zo kunnen we in Noordoost-Brabant voldoende ruimte blijven bieden aan uitbreiding van bestaande mkb-ondernemingen en aan vestiging van nieuwe bedrijven. Deze stap draagt bij aan een duurzaam en toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant.”

Regie op schaarse ruimte

Wethouder Bas van der Pol van de gemeente Tilburg, namens de Regio Hart van Brabant: ”Wij zijn erg blij met dit besluit en de samenwerking met de provincie. We willen regie nemen over onze schaarse ruimte, kwaliteit vergroten en bestaande bedrijventerreinen verdichten en verduurzamen. Daarom is het hier, net als voor de andere regio’s, van groot belang om te kunnen sturen op de goede locaties voor duurzame logistiek en ruimte voor MKB."

Foto: Pixabay

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is sinds 2017 participant van SKBN. Provincie Noord-Brabant heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


073 - 681 28 12

Provincie Noord-Brabant
card image

Nieuws

Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout

Nieuws

08-03-2023

Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout

Bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout is een knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, maken provincie Noord-Brabant, gemeente Oosterhout en ondernemers afspraken over verduurzaming van het bedrijventerrein. Gedeputeerde Erik Ronnes, wethouder Dees Melsen en 11 ondernemers zetten hun handtekening onder het plan van aanpak.

Vijf Eiken – Heihoef is 1 van de 13 bedrijventerreinen in Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen sneller te verduurzamen. Met een budget van € 750.000 van provincie, gemeente en ondernemers samen komt er voor Vijf Eiken – Heihoef concrete focus op energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en circulaire economie.

Plan van Uitvoering Vijf Eiken - Heihoef

In het plan staan onder andere de realisatie van een biovergister en een Lokale Energyhub beschreven. Met de biovergister-installatie, waarvan de ontwikkeling het komende jaar verder uitgewerkt wordt, kan 40 á 50 miljoen m3 biogas (CO2-neutraal) geproduceerd worden uit organische restmaterialen. Dit biogas kan geleverd worden aan Rodenburg, Biopolymers en andere bedrijven op het bedrijventerrein waaronder Tatasteel, Bostik, Döhler, Mauser en Vacumetal. Maar ook aan andere bedrijventerreinen, zoals Weststad en mogelijk ook aan Oosterhoutse woonwijken. Het biogas kan ook worden omgezet in stroom via een warmtekrachtkoppeling (WKK). In potentie kan dit project daarmee bijdragen aan een enorme CO2-reductie en een belangrijk onderdeel worden van een energieneutraal bedrijventerrein. Met de hiervoor benodigde Lokale Energyhub wordt er duurzame energie van de biovergister, maar ook van bijvoorbeeld zonnepanelen, lokaal tussen de bedrijven uitgewisseld. 

Gedeputeerde Erik Ronnes (Economie): “De biovergister en Lokale Energyhub zijn 2 icoonprojecten die samen een enorme oogst kunnen opleveren op het bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef. Met enorme, meervoudige impact, bijvoorbeeld op de stikstofuitstoot. Zulke belangrijke maatregelen kunnen we alleen samen - bedrijfsleven, gemeente, overheid - nemen.” Wethouder Dees Melsen van Oosterhout haakt in: "Zo blijven we door alle maatregelen bij elkaar een aantrekkelijk bedrijventerrein voor werkgevers en werknemers. Het is een grote opgave waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. We kunnen veel van dit project leren en het smaakt nu al naar meer.”

Voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan uitgevoerd

Naast deze zogenoemde “icoonprojecten”, wordt er de komende jaren op het bedrijventerrein ook gewerkt aan klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme mobiliteit. Voor klimaatadaptatie is er afgelopen maand voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan van het bedrijventerrein uitgevoerd. Deze scan laat zien hoe klimaatbestendig het terrein is en welke risico’s er worden gelopen op hittestress en wateroverlast. Op basis van deze scan wordt geïnventariseerd op welke plekken op het terrein meer ruimte gemaakt kan worden voor bomen, beplanting en water. Dat komt ten goede aan wateropvang en biodiversiteit. Het vermindert ook hittestress en stikstofuitstoot. 

Circulaire economie

Bij circulaire economie wordt gekeken of reststromen vanuit het ene bedrijf kunnen dienen als grondstoffen voor het andere bedrijf. Een voorbeeld is de haalbaarheidsstudie naar een waterrotonde die dit jaar op het bedrijventerrein wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of afvalwater van het ene bedrijf een rol kan spelen in het primaire proces van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld om te koelen, spelen of verwarmen.

Slimme mobiliteit

In het kader van slimme mobiliteit wordt er gekeken of er op het bedrijventerrein concrete gezamenlijke mobiliteitsmaatregelen zijn te treffen. Om de komende hinder in verband met de verbreding van de A27 te minimaliseren. Dit en andere maatregelen hebben ook een effect op de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten vanaf het terrein. 

Inzetten op verlaging energieverbruik

De provincie gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Lees verder
card image

Nieuws

1e paal geslagen natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park

Nieuws

21-03-2023

1e paal geslagen natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park

Dinsdag 21 maart is op Schiphol Trade Park in Hoofddorp de eerste paal geslagen van het nieuwe distributiecentrum dat Aan de Stegge Twello voor Rapid Logistics realiseert. Vanuit het duurzame ambitieniveau dat gebiedsontwikkelaar SADC voor dit business park heeft, is een duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig warehouse met geïntegreerde kantoren en parkeeroplossing ontworpen.

Rapid Logistics zal naar verwachting eind 2023 vanuit de nieuwe locatie operationeel zijn. Opdrachtgever van het project is STP Logistics. Toekomstig eigenaar is Savills Investment Management. 

Stapje meer

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. Niet alleen door de toepassing van circulaire materialen en een ecologische visie bij de gebiedsontwikkeling, maar ook door naast de minimale hoge eisen op het gebied van duurzaamheid bedrijven uit te dagen nog een stap verder te gaan. Gebruikers worden door SADC gevraagd daarvoor een Value Added Plan uit te werken. Paul de Ruiter Architects heeft daarop een distributiecentrum ontworpen dat volledig natuurinclusief wordt gebouwd.

Andere thema’s in het Value Added Plan van Aan de Stegge Twello zijn ecologie, een inspirerende werkomgeving, duurzame energie oplossingen en de integratie in de omgeving: groene gevels, duurzame materialen, terrassen en verschillende dakniveaus bedekt met ‘groen’. De buitenruimte is ontworpen en voorzien van inheemse bomen en heesters, ter versterking van de lokale biodiversiteit en passend binnen de ecologische visie van Schiphol Trade Park voor het gehele gebied. Een fijne verblijfsplek voor medewerkers en dieren/insecten. Er wordt met circulaire materialen gebouwd, en het dak is voorzien van zonnepanelen om in de energiebehoefte van Rapid Logistics te voorzien. Mede door al deze toepassingen heeft het pand het BREEAM-label ‘Excellent’ verworven.
 
Evert Veerman, commercieel projectmanager Aan de Stegge Twello: “Er was veel creativiteit van alle betrokken partners voor nodig, maar niet voor niks. Het heeft geresulteerd in een prachtig toekomstbestendig bedrijfscomplex.” Het complex bestaat uit 19.923 m2 warehouse, 3.428 m2 kantoor, 3.220 m2 mezzanine en een royale geïntegreerde parkeervoorziening. Het ontwerp beschikt over een groot aantal ontmoetingsruimtes en een groene buitenruimte om de sociale cohesie en de tevredenheid van de werknemers te bevorderen. 

Michiel Rodermond, directeur Rapid Logistics: “Wij zijn vanaf het eerste moment bij de nieuwbouw betrokken geweest wat voor ons bedrijf, onze medewerkers en het distributiecentrum een meerwaarde heeft.”

Marcel Fleminks, directeur van Savills IM: “Het distributiecentrum voor Rapid Logistics heeft een ESG-profiel van de hoogste kwaliteit en voldoet aan de steeds toenemende duurzaamheidseisen van beleggers voor logistieke bedrijfsgebouwen. Iets waar we trots op mogen zijn.”

Eva Klein Schiphorst, directeur SADC: “Het is mooi te zien dat onze duurzame ambitie echt door de bedrijven wordt omarmd en hoe met de jaren de Value Added Plans steeds weer een stap verder gaan. Alleen samen kunnen we werklandschappen van de toekomst creëren.” 

Bij de planontwikkeling van het natuurinclusieve gebouw waren tevens Qbuz adviesbureau bouwconstructie, Drees & Sommer, Adviesbureau Becks en Batenburg Installatietechniek betrokken. 

Lees verder