Ruim een kwart van de bedrijven op bedrijventerreinen hoort vanwege hun gebruiksfunctie en milieuruimte niet op een bedrijventerrein thuis. Deze bedrijven verhouden zich over het algemeen prima tot andere stedelijke functies en bieden een oplossing voor de knellende leegstandsopgave in de binnenstad. Dat betoogt Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, SKBN.

Uit onderzoek van economisch geograaf Gerlof Rienstra samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) blijkt dat circa twee derde van de activiteiten die op een bedrijventerrein plaatsvindt een lagere milieucategorie heeft dan op dat bedrijventerrein is toegestaan. Een op de vier activiteiten hoeft vanwege de gebruiksfunctie zelfs helemaal niet op een bedrijventerrein te zitten. Deze activiteiten betreffen meestal voorzieningen als sport, gezondheid, onderwijs en winkels of gebouwen met een kantoorfunctie.

Als deze bedrijven elders in de stad hun plek vinden, speel je kostbare milieuruimte op bedrijventerreinen vrij waar op het moment een groot tekort aan is. De afgelopen vijf jaar alleen al verdween een oppervlakte van 46 vierkante kilometer aan bedrijventerreinen uit stedelijk gebied, vaak omdat er woonwijken kwamen. Het gaat om ruimte voor vitale functies, zoals bijvoorbeeld de verwerking van circulaire reststromen.

Scheefwerkers
Anderzijds kan het verplaatsen van bedrijven die geen of nauwelijks hinder veroorzaken, zogenaamde ‘scheefwerkers’, naar stadscentra de gewenste reuring daar terugbrengen. Centra van veel steden kampen de afgelopen jaren met een terugval van hun winkelfunctie. In slechts een op de tien middelgrote centra en binnensteden ligt de leegstand op of onder een gezond niveau van 4 à 5 procent, aldus Stec Groep. Alleen al in middelgrote steden staat 460.000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak leeg. Er ligt nog altijd een grote transformatieopgave.

Leegstaande winkelruimte wordt nog te vaak klakkeloos omgekat naar woonruimte. Maar wonen is een relatief passieve activiteit die zich vaak slecht verhoudt tot de dynamiek in centra van steden. Het is ook een misvatting dat bewoners altijd draagvlak genereren voor typisch stedelijke voorzieningen zoals horeca, schreef ik eerder in dagblad Trouw. Winkel en werk- of vrijetijdsfuncties vullen elkaar dan weer wel goed aan. Werknemers kunnen in het centrum terecht voor een broodje of gewoon voor een bezoek aan de winkel. Voor ontmoetingen die niet zelf op het kantoor kunnen plaatsvinden biedt het centrum alle gelegenheid.

Mixen
Wellicht kunnen we voor inspiratie naar het buitenland kijken: in steden als Londen wordt al in belangrijke mate geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van mixen van bedrijfsruimtes en winkels, die verder gaat dan een winkel in een plint, maar ook lichte industriële activiteiten betreft: de New London Mix. Voor deze nieuwe mixvormen is het echter belangrijk dat hiervoor ruimte geborgd wordt, omdat de grondopbrengsten van industriële activiteiten vaak niet in verhouding staan tot de grondopbrengsten uit wonen. Aan de slag ermee, zou ik zeggen!

Dit artikel werd gepubliceerd in Cobouw.

card image

Nieuws

Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter in Den Bosch gaat voor duurzame toekomst

Nieuws

15-02-2023

Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter in Den Bosch gaat voor duurzame toekomst

Dinsdag 14 februari 2023 ondertekenden de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter (RIVU), de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant het plan van aanpak voor de verduurzaming van het bedrijventerrein. Er worden maatregelen ingezet op energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie en circulaire economie.

Verder beschrijft het plan hoe het bedrijventerrein slimmer kan worden ingericht en beter bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld fietsers. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroenen van het terrein en is uitdrukkelijk bestudeerd hoe om te gaan met water.

Gedeputeerde Erik Ronnes: “Door integraal en gebiedsgericht samen te werken kunnen we slimme oplossingen toepassen. Zo is in het plan een oplaadpunt opgenomen voor verwisselbare energiecontainers. Daardoor kunnen binnenvaartschepen duurzaam varen. Niet alleen slaan we daarmee duurzame energie op, we verminderen ook de CO2- en stikstofuitstoot. Impact op meerdere fronten dus.”

Samen investeren

Ook wethouder Ralph Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch is enthousiast over de samenwerking: “Het is heel mooi om te zien dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en hier samen optrekken met provincie en gemeente. Want als we samen investeren, is de kans op succes vele malen groter.” 

De provincie heeft voor de uitvoering een bedrag van € 250.000 beschikbaar en de gemeente ‘s-Hertogenbosch investeert € 350.000. Toin Saris, voorzitter ondernemersvereniging RIVU: “RIVU stimuleert, bewaakt en begeleidt het proces namens de ondernemers op onze bedrijventerreinen en we dragen bij met de inzet van een parkmanager.”

Daarnaast zijn er de deelnemende bedrijven zelf, die kennis inbrengen en ook investeren in projecten. De uitvoering van het plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026.

Grote Oogst

De ondertekening van dit plan is de officiële start van de uitvoering van de verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarmee is de RIVU één van de 13 Brabantse terreinen die voor deze aanpak gaat en versneld met de verduurzaming gaat starten. Bekijk alle andere 'Grote Oogst' projecten.

Lees verder
card image

Nieuws

Fossielvrije economie in Meierijstad

Nieuws

01-03-2023

Fossielvrije economie in Meierijstad

Meierijstad wil koploper zijn op het gebied van duurzaam fossielvrij ondernemen. Om de transitie naar groene energie te realiseren, zetten gemeente en bedrijfsleven de komende jaren stevig in op fossielvrije energievoorzieningen. Zij starten met de Veghelse bedrijventerreinen.

Woensdag 1 maart 2023 overhandigden de gemeente Meierijstad en het georganiseerde bedrijfsleven de propositie 'Fossielvrij Meierijstad' aan gedeputeerde Erik Ronnes van provincie Noord-Brabant (Wonen en Ruimte). Om aan te geven welke kansen een fossielvrije economie in Meierijstad biedt voor de provincie en te vragen samen hierin op te trekken voor een duurzaam, toekomstbestendig Brabant. 

Duurzamere industrie

“De ondertekening van het plan van aanpak laat zien dat provincie, gemeente en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder een verduurzamings- en vergroeningsaanpak op de Veghelse bedrijventerreinen", vertelt Erik Ronnes. "Het plan draagt ook meteen bij aan de fossielvrije ambities van gemeente Meierijstad. Bijvoorbeeld met de verkenning en ontwikkeling van een lokaal collectief energienet. Bovendien wordt in die ambities ook de stikstofreductie meegenomen. Ik ben onder de indruk van de intensieve samenwerking die hier bestaat om samen bij te dragen aan een duurzamere industrie.”

Wethouder Jan Goijaarts: “Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade. In Meierijstad willen we daarom zo snel mogelijk overstappen op duurzamere alternatieven. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor fossielvrije oplossingen onderzoeken. Hiervoor willen we de bedrijventerreinen verduurzamen. Daarvoor werken we intensief samen met het bedrijfsleven en hebben we de provincie ook heel hard nodig.”

Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen

Tijdens de bijeenkomst – waarbij naast de gemeente en de provincie ook de top van het bedrijfsleven in Meierijstad aanwezig was - vond ook de ondertekening van het plan van aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” plaats. De provincie heeft voor de uitvoering op bedrijventerrein De Dubbelen een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De gemeente voegt hier hetzelfde bedrag aan toe. En ook het bedrijfsleven en de Rabobank leggen samen € 250.000 in. Naast deze partijen zijn ook Enexis en Waterschap Aa en Maas betrokken.

Project Grote Oogst

Het plan van aanpak is onderdeel van de provinciale 'Grote Oogst'-aanpak, waarmee de provincie een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Omdat duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden. De provincie gaat, samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag op 13 bedrijventerreinen, verspreid over Brabant. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Daar is dus een grote oogst te halen.

Energietransitie

”De energietransitie is belangrijk en urgent", vindt Herman Molenaar, voorzitter van Platform Ondernemend Meierijstad. "Hierin moeten we samen optrekken. De reis naar duurzaam ondernemerschap kan geen solotocht meer zijn. Ik ben heel blij met deze doelgerichte samenwerking tussen mooie Brabantse bedrijven en overheden. Collectief en integraal waarbij het totaal belangrijker is als het individu. De eerste stap op weg naar een fossielvrij Meierijstad is het realiseren van een lokaal collectief energienet. Trots.”

Lees verder