Gelderland heeft veel ambities. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als ze dat allemaal doen, moet de provincie bijna twee keer zo groot zijn. Er moet dus worden gekozen en slim worden gecombineerd. 

Gelderse aanpak

Het Rijk, provincie Gelderland, 51 Gelderse gemeenten en 3 waterschappen zijn aan zet om een koers te bepalen voor de komende 20 tot 30 jaar. Ze werken vanuit de dynamiek en het karakter van zeven Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen ze dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over. De provincie heeft de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren. Voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen. Een van die zeven regio’s is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Regioarrangement Meer landschap, meer stad

In het regioarrangement Meer landschap, meer stad geven provincie, regio, de 18 regiogemeenten en de drie waterschappen hun gezamenlijke perspectief op hoe ze alle opgaven de komende 20 tot 30 jaar in samenhang gaan aanpakken.

Het regioarrangement komt in de periode september-november binnen de gemeenten voor besluitvorming aan de orde.

Maatwerk per regio

Op 11 juli 2023 bespraken Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de regioarrangementen. Het college stelt vast dat de samenwerking tussen de vier overheden vertrouwen geeft voor het vervolg en hecht er veel waarde aan de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Per regio is maatwerk nodig om bijvoorbeeld te komen tot goed natuurbeheer, waarbij we zuinig zijn op landbouwgrond. We zien met elkaar de nut en noodzaak van een passende energie-infrastructuur. Daarvoor zijn ook landelijke afspraken nodig. Het college ziet dat de woon- en werkopgave een belangrijke plek heeft in de regioarrangementen, zowel voor de grote steden als voor dorpen en kleine kernen, en is daar blij mee. Tegelijkertijd wil het college meegeven dat er meer aandacht mag zijn voor de ‘leefbaarheid’ en de impact van alle opgaven op onze inwoners. We werken immers aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Vervolg

Gedeputeerde Staten geven op 5 september hun inhoudelijke reactie op de regioarrangementen, waarbij ze de uitgangspunten uit het coalitieakkoord betrekken. Tussen september en november worden de stukken in de gemeenten besproken. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf over de manier waarop zij de raden en algemene besturen betrekken. Ook worden in deze periode de stukken besproken met Provinciale Staten. De reacties worden verwerkt in de aangescherpte regioarrangementen. De colleges van B&W, Dijkgraaf en Heemraden en Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting hierover in december een besluit.

De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk aanbiedt. Hierin laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio is vanaf 2023 kennispartner van SKBN. Groene Metropoolregio werkt als bestuurlijk samenwerkingsverband voor de grootstedelijke regio Arnhem-Nijmegen aan het gezamenlijk in goede banen leiden van groene groei, zodat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leef kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen behouden blijft.

[email protected]

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Bouw maritieme servicehaven bij Urk een stap dichterbij

Nieuws

20-07-2023

Bouw maritieme servicehaven bij Urk een stap dichterbij

Woensdag 19 juli 2023 heeft Provinciale Staten van Flevoland besloten het investeringskrediet voor de realisatie van de Maritieme Servicehaven bij Urk te verhogen. Met deze verhoging is er voldoende budget voor de provincie om de haven tot ontwikkeling te brengen. Deze verhoging van het investeringskrediet is nodig gezien de gestegen prijzen van de afgelopen jaren.

Het belang van de haven

Al meer dan 10 jaar is er behoefte vanuit de maritieme ondernemers op Urk voor uitbreidingsruimte. De haven op Urk is overvol. Het belang van de realisatie van de servicehaven is groot. De maritieme ondernemers doen het goed, maar hebben ontwikkelruimte nodig. Om de positie op de maritieme markt te behouden en te innoveren is ruimte om te groeien hard nodig. De bouw van de buitendijkse servicehaven biedt deze ruimte.

Op de servicehaven zal vanuit een brede maritieme sector worden gewerkt, zoals aan de bouw van schepen, jachten en maritieme dienstverlening. De servicehaven biedt daarnaast toekomstperspectief aan de visserijsector die moet inkrimpen en verduurzamen. Op de servicehaven kunnen innovaties worden gerealiseerd die de visserijsector ondersteunen om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren.

Vergroten financieringsruimte

Eind 2022 stemde ook de Raad van State in met de komst van de haven, het inpassingsplan werd onherroepelijk. Een heugelijk moment voor de ondernemers op Urk die al lange tijd bezig zijn met de plannen voor de inrichting en toepassing van de kade van de nieuwe haven. Het besluit over het ophogen van het investeringskrediet voor de realisatie van de haven was een belangrijke stap die door de provincie genomen moest worden in de voorbereiding van de complexe gebiedsontwikkeling.

Overigens heeft niet alleen de provincie haar financieringsruimte vergroot. De gemeenteraad van Urk heeft eerder deze maand unaniem besloten om € 2 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling van de servicehaven. “Ik ben blij dat we hierin gezamenlijk met de provincie optrekken en zo ver gekomen zijn. Dit onderstreept dat we samen het belang zien van de komst van de MSNF voor heel Flevoland. Deze investeringsimpuls geeft een verdere invulling aan de maritieme ambities van Flevoland en de wens om als Urk een regionale maritieme hotspot te worden in Nederland,” aldus wethouder Middelkoop van de gemeente Urk.

Contracten ondertekenen en realisatie

Kort na de zomer verwacht de provincie de benodigde contracten met zowel de ondernemers als het Rijk en het Waterschap te ondertekenen. Nadat de contracten zijn ondertekend kan de aanbesteding gestart worden. “Het was een ingewikkeld en langdurig proces waarin we met onze regionale gebiedspartners, de maritieme ondernemers, de gemeente Urk, het Rijk en het waterschap heel hard hebben gewerkt om op dit punt te komen. Een belangrijk mijlpaal voor noordelijk Flevoland en de Urker gemeenschap in het bijzonder,” aldus Sjaak Simonse gedeputeerde van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij provincie Flevoland.

Lees verder
card image

Nieuws

Mercuriuskwartier De Haag: extra ruimte voor bedrijven

Nieuws

12-04-2023

Mercuriuskwartier De Haag: extra ruimte voor bedrijven

In het Mercuriuskwartier – de nieuwe naam voor de voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone - is de ambitie om de komende tien jaar ruim 65.000 m2 bedrijfsruimte toe te voegen voor maakindustrie en stadsverzorgende mkb-bedrijven, zoals reparatie, aannemers en (stads)logistiek. Dit type bedrijven zit ook nu al in dit stuk van de Binckhorst. Het gebied wordt ook stevig opgeknapt, met focus op meer groen.

Met deze ambitie zet de gemeente in op het behouden en versterken van bedrijvigheid op de Binckhorst. Daarnaast geeft de visie duidelijkheid aan de verschillende partijen in het gebied. Omdat veel grond in het gebied niet in eigendom is van de gemeente, is voor het toevoegen van bedrijfsruimte samenwerking met partijen belangrijk.

Goede locatie voor bedrijven

De centrale locatie, goed gepositioneerd tussen het centrum en de snelweg, maakt het Mercuriuskwartier een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Daarnaast liggen er plannen voor een hoogwaardige OV-lijn door de Binckhorst richting Voorburg en Rijswijk.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “Onze stad groeit. Mensen moeten in onze stad niet alleen kunnen wonen, maar ook werken. De Binckhorst is een plek waar van oudsher gewerkt wordt om Den Haag en de regio draaiende te houden. In het Mercuriuskwartier gaan we dat behouden en zelfs uitbreiden. Hier worden producten gemaakt die Hagenaars nodig hebben en werken ondernemers die aan Den Haag bouwen.”

Verschillende deelgebieden

Het Mercuriuskwartier bestaat uit verschillende gebieden met hun eigen kwaliteiten, kansen en uitdagingen. Er zijn ruimtelijke regels opgesteld met onder andere aandacht voor bouwhoogtes en invulling van de plinten. Er is niet één strategie waarmee het gehele Mercuriuskwartier tot ontwikkeling gaat komen. Zo is het noordelijke deel aan de Kop Binckhorstlaan-Supernovaweg geschikt om grote bedrijven te vestigen. Hier wordt ook nu al gewerkt en komt bijvoorbeeld een nieuw HTM-kantoor, met extra ruimte voor bedrijven. In het centrale deel van het gebied is ruimte voor industriehallen en kleinere mkb-bedrijven. Hier wordt momenteel het project Pegasus gebouwd. In het zuiden van het gebied ligt de ‘groene long’, gekenmerkt door onder andere de begraafplaats St. Barbara. In het gebied rond de Noorder- en Zuiderkroonstraat bevinden zich voornamelijk grote kantoren. De ontwikkelingen in elk van deze deelgebieden hebben een eigen aanpak.

Verschillende deelgebieden in het Mercuriuskwartier

Industriële wijk met wonen, werken en ontspannen

De Binckhorst heeft ongeveer 600 woningen en 1000 bedrijven. In de eerste fase worden in de Binckhorst 5.000 woningen gebouwd. Daarna wordt in het Mercuriuskwartier geen verdere woningbouw toegestaan, waarmee de focus in het gebied nog meer komt te liggen op werken.

Wethouder Saskia Bruines (economie): “Als meest verdichte stad van Nederland is het een grote uitdaging om de balans te behouden tussen ruimte voor werken en wonen. Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor bedrijven die zich hier willen vestigen of doorgroeien naar een groter pand. Dit is belangrijk voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de stad. De Binckhorst bewijst dat het ook écht kan, met behoud van het bestaande industriële karakter ligt er nu de ambitie om extra bedrijfsruimte toe te voegen.”

De ontwikkelstrategie - opgesteld in samenwerking met ondernemers, huurders, pand- en grondeigenaren en verschillende belangenverenigingen - zal in de zomer besproken worden in de gemeenteraad. Na de vaststelling kan de volgende stap gezet worden met het uitwerken van de projecten samen met de betrokken partijen in het gebied.

Lees verder