De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat datacenters zich volop inzetten voor verduurzaming en innovatie. Daarom heeft de provincie een richtlijn opgesteld. Deze gaat bijvoorbeeld over het reduceren van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte.

De gemeente is verplicht de richtlijn (pdf, 841 kB) te bespreken met de initiatiefnemer van een datacenter. 

Datacenters zijn cruciaal in een steeds verder digitaliserende samenleving. Datacenters maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je digitaal kunt vergaderen, dat hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren en dat je je eigen digitale documenten kunt bewaren en delen. 

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van. De ontwikkelingen van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters. De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Daarom vond de provincie het belangrijk om een datacenterstrategie op te stellen.”

De strategie was een belangrijke stap om te sturen op de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters in Noord-Holland. In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen. 

Grijze 'dozen'

De richtlijn die Gedeputeerde Staten (GS) nu hebben vastgesteld komen voort uit de strategie. De richtlijn is het resultaat van gesprekken tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft input geleverd. 

Esther Rommel: ”Verduurzamen en innovatie staan altijd op de agenda als wij met partijen in gesprek gaan over datacenters. Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht. Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door aan te sluiten op de omgeving en te kiezen voor de juiste groenblauwe inpassing met bomen, struiken en waterpartijen is veel winst te behalen. Wij verplichten nu de initiatiefnemers om de richtlijn serieus te bekijken en vragen hen om te motiveren waarom er wel of niet aan voldaan kan worden.”

Maatwerk

De richtlijn komen bovenop de wettelijke vereisten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving waar de datacenters sowieso aan moeten voldoen. De toepassing van de richtlijn zal voor ieder datacenter anders zijn. Het gaat om maatwerk waarbij rekening gehouden moet worden met het type datacenter en de lokale omstandigheden.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is sinds medio 2020 participant van SKBN. Provincie Noord-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

[email protected]
023 - 514 31 43

Provincie Noord-Holland
card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Ruimtelijke opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgenomen in regioarrangement

Nieuws

27-07-2023

Ruimtelijke opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgenomen in regioarrangement

Gelderland heeft veel ambities. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als ze dat allemaal doen, moet de provincie bijna twee keer zo groot zijn. Er moet dus worden gekozen en slim worden gecombineerd. 

Gelderse aanpak

Het Rijk, provincie Gelderland, 51 Gelderse gemeenten en 3 waterschappen zijn aan zet om een koers te bepalen voor de komende 20 tot 30 jaar. Ze werken vanuit de dynamiek en het karakter van zeven Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen ze dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over. De provincie heeft de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren. Voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen. Een van die zeven regio’s is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Regioarrangement Meer landschap, meer stad

In het regioarrangement Meer landschap, meer stad geven provincie, regio, de 18 regiogemeenten en de drie waterschappen hun gezamenlijke perspectief op hoe ze alle opgaven de komende 20 tot 30 jaar in samenhang gaan aanpakken.

Het regioarrangement komt in de periode september-november binnen de gemeenten voor besluitvorming aan de orde.

Maatwerk per regio

Op 11 juli 2023 bespraken Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de regioarrangementen. Het college stelt vast dat de samenwerking tussen de vier overheden vertrouwen geeft voor het vervolg en hecht er veel waarde aan de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Per regio is maatwerk nodig om bijvoorbeeld te komen tot goed natuurbeheer, waarbij we zuinig zijn op landbouwgrond. We zien met elkaar de nut en noodzaak van een passende energie-infrastructuur. Daarvoor zijn ook landelijke afspraken nodig. Het college ziet dat de woon- en werkopgave een belangrijke plek heeft in de regioarrangementen, zowel voor de grote steden als voor dorpen en kleine kernen, en is daar blij mee. Tegelijkertijd wil het college meegeven dat er meer aandacht mag zijn voor de ‘leefbaarheid’ en de impact van alle opgaven op onze inwoners. We werken immers aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Vervolg

Gedeputeerde Staten geven op 5 september hun inhoudelijke reactie op de regioarrangementen, waarbij ze de uitgangspunten uit het coalitieakkoord betrekken. Tussen september en november worden de stukken in de gemeenten besproken. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf over de manier waarop zij de raden en algemene besturen betrekken. Ook worden in deze periode de stukken besproken met Provinciale Staten. De reacties worden verwerkt in de aangescherpte regioarrangementen. De colleges van B&W, Dijkgraaf en Heemraden en Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting hierover in december een besluit.

De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk aanbiedt. Hierin laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland.

Lees verder
card image

Nieuws

InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase in Duiven

Nieuws

16-02-2023

InnoFase stroopt mouwen op voor Smart Energy Hub InnoFase in Duiven

Op donderdag 16 februari 2023 hebben 17 partijen de intentieovereenkomst voor Smart Energy Hub InnoFase ondertekend. Hiermee spreken zij af samen te werken aan de realisatie van deze energy hub op bedrijventerrein InnoFase in Duiven. Het is de bedoeling dat lokaal opgewekte duurzame energie op ieder moment beschikbaar komt, voor lokale en regionale afnemers. Een virtueel energiemanagementsysteem gaat ervoor zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Smart Energy Hub InnoFase maakt als pilot onderdeel uit van het programma Smart Energy Hubs van Oost NL. In een smart energy hub komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk. Dat netwerk brengt de opwek, de opslag en conversie en het verbruik van energie steeds in onderlinge balans. Daarmee biedt een energy hub een oplossing voor de volle elektriciteitsnetwerken die ontstaan door de groeiende vraag naar elektriciteit en de toename van de productie van duurzame energie. In Oost-Nederland hebben ze de handen ineen geslagen om de ontwikkeling hiervan in gang te zetten en te versnellen. Daarvoor ontwikkelde Oost NL samen met de provincies Gelderland en Overijssel een programma om in Oost-Nederland 10 hubs te realiseren, kennis en ervaring op te doen en van elkaar te leren. Dit onder meer in samenwerking met VNO-NCW, Saxion en Connectr.

Lokaal voor lokaal

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er op en rondom bedrijventerrein InnoFase grote potentie is voor restwarmte, duurzame elektriciteit, biogas en waterstof in de hele energieketen: van productie, conversie, opslag en afzet. Hierbij kan de ontwikkeling van een decentraal netwerk, waarbij duurzame opgewekte lokale energie ook weer lokaal afgezet worden een belangrijke bijdrage leveren.

Jan van der Meer, gedeputeerde Provincie Gelderland: “De urgentie om over te gaan op duurzame energie is nog nooit zo groot geweest. Energie moet meer lokaal opgewekt worden én gebruikt worden, voor een efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk. InnoFase in Duiven is de eerste koploper locatie in Gelderland waar overheid en bedrijfsleven samen gaan werken aan het realiseren van een smart energy hub. Hopelijk is dit een stimulans voor de start van meer SEH’s in Gelderland.”

Huub Hieltjes, burgemeester gemeente Duiven: “De gemeente Duiven zet in op duurzaamheid en innovatie. We bieden ruimte aan de productie van energie met zon en wind. Daarnaast bieden we een thuis aan veel innovatieve bedrijven. Ik ben dankbaar voor de samenwerking van zoveel bedrijven en organisaties. Door samen te werken kan de lokaal geproduceerde duurzame energie hier benut worden. Zo worden we minder afhankelijk van de druk op het nationale stroomnetwerk.”

De potentie van Smart Energy Hub InnoFase is omvangrijk en betreft naar verwachting een ontwikkelagenda voor de komende 10 jaar. Het is daarom verstandig dit stap voor stap te gaan ontwikkelen en te starten met kansrijke projecten waarbij nu al concrete producenten en afnemers in beeld zijn, zoals bij een virtueel lokaal energiesysteem, waterstof en warmte.

Virtueel lokaal energie systeem

Een virtueel lokaal energie systeem is de eerste stap die wordt gezet in de ontwikkeling van de Smart Energy Hub InnoFase. Dankzij dit systeem wordt onbenutte netcapaciteit virtueel ontsloten en kan daarmee gaan bijdragen aan het verminderen van netcongestieproblemen. In vergelijkbare andere projecten zijn al interessante resultaten behaald, waarbij zo’n 20% tot 50% extra netcapaciteit is ontsloten op basis van de bestaande netinfrastructuur.

Over Synergiepark InnoFase

Synergiepark InnoFase is een bedrijventerrein van 66 hectare, gelegen aan de A12 in Duiven en de vestigingsplaats in Oost-Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie. Samen met de elf bedrijven die op het terrein liggen, richt InnoFase zich voornamelijk op het hergebruik van grondstoffen en energie. Dit gebeurt met onderlinge uitwisseling van in- en uitgaande stromen, zoals warmte, elektra, water, biogas, biomassa en restmaterialen. Door deze manier van werken wordt bespaard op primaire grondstoffen, energie, transport en ruimtebeslag. Daarnaast zal de komende jaren direct ten oosten van Synergiepark InnoFase een energiepark worden ontwikkeld met ruimte voor zo’n 90 hectare aan zonneparken en 5 tot 8 nieuwe windturbines.

Samenwerkende partijen

De deelnemende partijen in deze samenwerking zijn: Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Oost NL, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander.

Lees verder