De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat datacenters zich volop inzetten voor verduurzaming en innovatie. Daarom heeft de provincie een richtlijn opgesteld. Deze gaat bijvoorbeeld over het reduceren van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte.

De gemeente is verplicht de richtlijn (pdf, 841 kB) te bespreken met de initiatiefnemer van een datacenter. 

Datacenters zijn cruciaal in een steeds verder digitaliserende samenleving. Datacenters maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je digitaal kunt vergaderen, dat hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren en dat je je eigen digitale documenten kunt bewaren en delen. 

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van. De ontwikkelingen van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters. De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Daarom vond de provincie het belangrijk om een datacenterstrategie op te stellen.”

De strategie was een belangrijke stap om te sturen op de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters in Noord-Holland. In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen. 

Grijze 'dozen'

De richtlijn die Gedeputeerde Staten (GS) nu hebben vastgesteld komen voort uit de strategie. De richtlijn is het resultaat van gesprekken tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft input geleverd. 

Esther Rommel: ”Verduurzamen en innovatie staan altijd op de agenda als wij met partijen in gesprek gaan over datacenters. Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht. Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door aan te sluiten op de omgeving en te kiezen voor de juiste groenblauwe inpassing met bomen, struiken en waterpartijen is veel winst te behalen. Wij verplichten nu de initiatiefnemers om de richtlijn serieus te bekijken en vragen hen om te motiveren waarom er wel of niet aan voldaan kan worden.”

Maatwerk

De richtlijn komen bovenop de wettelijke vereisten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving waar de datacenters sowieso aan moeten voldoen. De toepassing van de richtlijn zal voor ieder datacenter anders zijn. Het gaat om maatwerk waarbij rekening gehouden moet worden met het type datacenter en de lokale omstandigheden.

09-11-2023
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Onderzoek locatiekenmerken Circulaire Bedrijvigheid
Onderzoek locatiekenmerken Circulaire Bedrijvigheid

SKBN is nauw betrokken bij een onderzoek naar de kansen en knelpunten die op bedrijventerreinen worden ervaren in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Dit onderzoek is geïnitieerd vanuit het ministerie BZK, in samenwerking met EZK en IenW. In het onderzoek staat de ruimtelijke impact centraal. Het gaat daarbij om zowel harde als zachte locatiekenmerken die bij een circulaire economie van toepassing zijn. Om input te verzamelen voor het onderzoek is onderstaande enquête opgesteld, speciaal gericht op: bedrijven met circulaire activiteiten parkmanagers accountmanagers bij gemeenten    beleidsmedewerkers Circulaire Economie bij gemeenten Graag vragen wij minder dan 10 minuten van uw tijd voor deze vragenlijst, om beter inzicht te krijgen in wat circulaire bedrijven precies nodig hebben op hun locatie om zich te ontwikkelen, en welke knelpunten zij ervaren. We benaderen u omdat uw bedrijf, of bedrijven binnen uw invloedssfeer, circulaire activiteiten uitvoeren. Klik om de online enquête te starten. Waar gaat het onderzoek over? Nederland heeft nationale en Europese doelstellingen om tot 2050 circulair te worden. Dit kan door vermindering van grondstoffengebruik, vervanging door alternatieve grondstoffen, verlenging van levensduur van producten en hoogwaardige verwerking van materialen. Bedrijven spelen hierbij vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol. Om bedrijventerreinen in Nederland zo goed mogelijk in te richten voor het stimuleren van circulaire activiteiten, is meer kennis nodig over wat bedrijven daarvoor nodig hebben. Welke locatiekenmerken zijn voor hen het belangrijkst? Wie doet het onderzoek? Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door het Erasmus Centre for Urban, Port & Transport Economics, samen met Rienstra beleidsonderzoek. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken i.s.m. Economische Zaken & Klimaat, en Infrastructuur & Waterstaat). Wat kunt u verwachten? De online enquête bestaat uit meerkeuze en open vragen en kan worden ingevuld tot en met 31 augustus 2024. Alle informatie die u invult wordt anoniem verwerkt. De uitkomsten van de studie zijn openbaar toegankelijk vanaf oktober 2024. Meer informatie over privacy e.d. vindt u in de bijlage in de online enquête. Heeft u een vraag, stel deze dan aan de projectleider: Dr. Merten Nefs (Erasmus UPT), [email protected]

10-07-2024
Aanmelden nieuwsbrief