Uit de nieuwe zogeheten behoefteberaming van de Provincie Utrecht blijkt dat er een tekort aan bedrijventerreinen is. Daartegenover staat een klein overschot aan kantoren. 

De leegstand op bedrijventerreinen in de provincie Utrecht is gedaald naar gemiddeld 2 procent, terwijl 5 procent een ‘gezonde’ leegstand is om voldoende alternatieve vestigingsmogelijkheden, ‘schuifruimte’ te hebben. 

Uit de behoefteraming blijkt verder dat tot 2030 - afhankelijk van het economisch groeiscenario - rekening moet worden gehouden met een fors tekort aan bedrijventerreinen van tussen 90 en 230 hectare. 

Ten opzichte van de vorige raming uit 2019 blijkt het voor bedrijven in de provincie Utrecht steeds moeilijker om uit te breiden. Dit komt omdat het aantal banen sterk is gegroeid en meer bedrijven circulair willen werken. Ook hebben bedrijven meer ruimte nodig door de expansie van het energienetwerk, de klimaatadaptatie en vergroening.  

Waar in de provincie ruimte komt voor nieuwe vestigingslocaties en hoeveel, dat wordt later bepaald samen met gemeenten in het Provinciaal Programma Wonen en Werken. 

Overschot kantoorruimte 
Wat betreft de behoefte van bedrijven voor uitbreiding van kantoorruimte bestaat er een tegenstrijdig beeld in de provincie Utrecht. Uit de behoefteraming blijkt dat op de meeste kantoorlocaties sprake is van sprake van een klein overschot.  

Alleen op enkele moderne en toekomstbestendige kantoorlocaties zoals bij knooppunten is wel een uitbreidingsvraag. 

De provincie hoopt met vernieuwing van de kantorenmarkt meer bedrijven te kunnen aantrekken, waardoor de vraag beter aan aansluit bij de behoefte. 

De behoefteberaming vindt om de vier jaar plaats. Onderzocht wordt of er genoeg ruimte is voor ondernemers om zich te vestigen in de provincie Utrecht. Ook vindt een analyse plaats of er nog ruimte is voor groei voor het bedrijfsleven. 

 

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

[email protected]
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

01-02-2024
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

01-02-2024

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

Ruimtelijke opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgenomen in regioarrangement

Nieuws

27-07-2023

Ruimtelijke opgaven Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgenomen in regioarrangement

Gelderland heeft veel ambities. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als ze dat allemaal doen, moet de provincie bijna twee keer zo groot zijn. Er moet dus worden gekozen en slim worden gecombineerd. 

Gelderse aanpak

Het Rijk, provincie Gelderland, 51 Gelderse gemeenten en 3 waterschappen zijn aan zet om een koers te bepalen voor de komende 20 tot 30 jaar. Ze werken vanuit de dynamiek en het karakter van zeven Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen ze dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over. De provincie heeft de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren. Voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen. Een van die zeven regio’s is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Regioarrangement Meer landschap, meer stad

In het regioarrangement Meer landschap, meer stad geven provincie, regio, de 18 regiogemeenten en de drie waterschappen hun gezamenlijke perspectief op hoe ze alle opgaven de komende 20 tot 30 jaar in samenhang gaan aanpakken.

Het regioarrangement komt in de periode september-november binnen de gemeenten voor besluitvorming aan de orde.

Maatwerk per regio

Op 11 juli 2023 bespraken Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de regioarrangementen. Het college stelt vast dat de samenwerking tussen de vier overheden vertrouwen geeft voor het vervolg en hecht er veel waarde aan de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Per regio is maatwerk nodig om bijvoorbeeld te komen tot goed natuurbeheer, waarbij we zuinig zijn op landbouwgrond. We zien met elkaar de nut en noodzaak van een passende energie-infrastructuur. Daarvoor zijn ook landelijke afspraken nodig. Het college ziet dat de woon- en werkopgave een belangrijke plek heeft in de regioarrangementen, zowel voor de grote steden als voor dorpen en kleine kernen, en is daar blij mee. Tegelijkertijd wil het college meegeven dat er meer aandacht mag zijn voor de ‘leefbaarheid’ en de impact van alle opgaven op onze inwoners. We werken immers aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Vervolg

Gedeputeerde Staten geven op 5 september hun inhoudelijke reactie op de regioarrangementen, waarbij ze de uitgangspunten uit het coalitieakkoord betrekken. Tussen september en november worden de stukken in de gemeenten besproken. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf over de manier waarop zij de raden en algemene besturen betrekken. Ook worden in deze periode de stukken besproken met Provinciale Staten. De reacties worden verwerkt in de aangescherpte regioarrangementen. De colleges van B&W, Dijkgraaf en Heemraden en Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting hierover in december een besluit.

De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk aanbiedt. Hierin laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland.

Lees verder
card image

Nieuws

Provincie Noord-Brabant, Bergen op Zoom en bedrijven investeren in verduurzaming TNP

Nieuws

05-04-2023

Provincie Noord-Brabant, Bergen op Zoom en bedrijven investeren in verduurzaming TNP

Op 5 april 2023 ondertekenden gedeputeerde Erik Ronnes, wethouders Dominique Hopmans en Hans Peter Verroen en voorzitter van bedrijvenvereniging TNP Peter van den Eijnden het Plan van Aanpak ‘Verduurzaming bedrijventerrein Theodorushaven/ Noordland/ De Poort’. Het is de officiële start van het project Grote Oogst in Bergen op Zoom. Samen investeren de partijen een bedrag van €750.000 in de verduurzaming van bedrijventerrein TNP.

Icoonprojecten voor verduurzaming

Bedrijven van TNP, de bedrijvenvereniging TNP, gemeente en provincie hebben verschillende ambitieuze icoonprojecten geformuleerd, waaraan de komende jaren gewerkt wordt. Deze icoonprojecten zijn bijvoorbeeld: duurzame energieopwekking, een energie hub, open (rest)warmtenet, materialenbank, klimaatrisicoscan, vergroeningsscan en individueel aanbod aan ondernemers. Met deze projecten slaan de partijen samen een flinke slag om bedrijventerrein TNP verder te verduurzamen.

Gezamenlijke investering

De provincie Noord-Brabant heeft voor het plan van aanpak een financiële bijdrage van € 250.000 uit de ‘Bijdrageregeling Verduurzamen Bedrijventerreinen Grote Oogst Noord-Brabant’ aan de gemeente Bergen op Zoom toegekend. Naast de bijdrage van de provincie heeft gemeente Bergen op Zoom ook € 250.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. De intentie is dat ook de bedrijven van TNP voor een bedrag van € 250.000 zorgdragen. Het totaalbedrag van € 750.000 wordt de komende jaren onder meer ingezet voor het realiseren van de icoonprojecten.

Krachten bundelen

TNP heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld en een aantal nieuwe, innovatieve bedrijven mogen verwelkomen. Nu bundelen alle partijen de krachten en wordt er samengewerkt aan de verduurzamingsopgaven voor energie, klimaat en circulariteit. Ook het mogelijke waterstofnetwerk wat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) van plan is om in Bergen op Zoom te ontwikkelen speelt hierin een belangrijke rol. Wethouder Hopmans (Economie): “De projecten vanuit de Grote Oogst dragen bij aan het doel om van TNP een toekomstbestendig en toonaangevend havengebied te maken. Zo kan de transitie naar de nieuwe economie hier plaatsvinden.” Wethouder Verroen (Duurzaamheid) roept alle ondernemers van bedrijventerrein TNP op om mee te doen aan Grote Oogst. ‘’Het helpt ons samen vooruit in de opgaves die we hebben en alle seinen staan nu op groen om hier samen mee aan de slag te gaan!.”

Grote Oogst

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Om aan de thema’s een versnelling in verduurzaming te geven heeft provincie Noord-Brabant 13 bedrijventerreinen in de provincie geselecteerd voor dit project. Bedrijventerrein TNP in Bergen op Zoom, met een actieve bedrijvenvereniging, is één van die terreinen. Gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte) is blij met inmiddels al het achtste plan van aanpak dat in Brabant ondertekend wordt. “Bedrijven die mee de kar trekken, zijn een succesfactor als het gaat om verduurzaming. Ik ben trots dat men ook in Bergen op Zoom de handen op elkaar hebben gekregen voor deze belangrijke opgave.

Grote Oogst past in de gemeentelijke verduurzamingsdoelstelling (Toekomstvisie) om voor 2050 een vitale economie en klimaatneutrale leefomgeving te realiseren. Om dat waar te maken moet er efficiënter en op een andere manier omgegaan worden met natuurlijke grondstoffen. Bedrijventerrein TNP kan hierin een belangrijk aandeel in hebben als een van de grootste bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant. Samen met de provincie, bedrijvenvereniging TNP en het bedrijfsleven gaat de gemeente in co-creatie aan de slag voor deze grote duurzaamheidsopgaven.

Lees verder