Noord-Holland huisvest het hoogste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. Dat blijkt dit jaar uit de Monitor Werklocaties. De monitor biedt ook uitgebreid inzicht in de verduurzaming van werklocaties.

De Monitor Werklocaties brengt jaarlijks ontwikkelingen in beeld op werklocaties in Noord-Holland, zoals bedrijventerreinen en kantoren. Daarmee biedt de monitor zicht op een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord: zorgen voor toekomstbestendige bedrijvigheid.

Economie: meer bedrijven en banen

De economie heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de werklocaties in de provincie. Na economisch mindere coronajaren groeit de Noord-Hollandse economie sterk, naar een totale waarde van € 166 miljard. Er zijn in 2022 410.090 bedrijven in de provincie, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2021. Noord-Holland heeft daarmee het grootste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. 

De monitor laat ook zien hoeveel bedrijven verhuizen en waarheen. In totaal vertrokken én vestigden zich 2.240 bedrijven (met meer dan 5 werknemers) binnen Noord-Holland. De meeste bedrijven vertrokken uit Amsterdam (twee vijfde van het totaal). Amsterdam verwelkomende echter ook de meeste bedrijven, samen met de regio Amstelland-Meerlanden, die per saldo het meest profiteerde van de verhuizingen.

Kantorenvoorraad lager na corona, leegstand ongeveer gelijk

De kantorenvoorraad in Noord-Holland is licht gedaald. Op 1 januari 2023 was de voorraad 11,9 miljoen vierkante meter. De opname van kantoorruimte ligt sinds de pandemie op een lager niveau dan daarvoor. De leegstand van kantoren blijft met 11,3% ongeveer gelijk. 

Bedrijventerreinen: meer banen, transformatie blijft achter

Noord-Holland heeft 344 bedrijven- en zeehaventerreinen. De werkgelegenheid op deze terreinen is toegenomen tot 310.000 banen (+4,2%). In Noord-Holland worden ook bedrijventerreinen getransformeerd naar een andere functie, zoals wonen of kantoren. In Noord-Holland blijft het transformeren van bedrijventerreinen wel achter bij de plannen hiervoor. West-Friesland en Zaanstreek-Waterland zijn het meest actief op het gebied van subsidieaanvragen voor bedrijventerreinen: in deze regio’s werden de meeste provinciale subsidies aangevraagd voor georganiseerd beheer en verduurzaming van bedrijventerreinen, blijkt uit de monitor.

Verduurzaming: gasverbruik neemt af, meer elektriciteitsgebruik

Vanaf 2023 geldt voor verduurzaming bij kantoren een energielabelverplichting van label A, B of C. Van de Noord-Hollandse kantoren heeft 87% zo’n energielabel. Het gebruik van elektriciteit op de werklocaties neemt toe en het gasverbruik neemt er af. De monitor laat ook zien dat het verbruik van gas het hardst afneemt op de kantorenlocaties, terwijl het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen bovengemiddeld snel toeneemt. 

De rapportage, gedetailleerde online dashboards en atlas zijn beschikbaar op Bedrijventerreinen & kantoren van provincie Noord-Holland. Op deze pagina staat ook meer informatie over bedrijventerreinen en subsidies.

19-01-2024
Nieuws
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’. Mocht dit echt gebeuren, dan vreest de gemeente Delft dat de transformatie van het industriegebied tot een woonwijk met bedrijvigheid door gebrek aan schuifruimte in gevaar komt.  Zuid-Holland heeft het voornemen eind vorig jaar bekend gemaakt tijdens een hoorzitting, waarin de herziening van het provinciale omgevingsbeleid werd behandeld.   Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie niet wil tornen aan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Schieoevers-Zuid. Dit om te voorkomen dat zware en watergebonden industriële bedrijven, die in het gebied gevestigd zijn, definitief vertrekken.   Bovendien, zo benadrukt provincie, zijn volgens de huidige regels kansen genoeg voor de gemeente Delft om het terrein beter te benutten. Ook zijn in Schieoevers-Zuid al bedrijven gevestigd die ‘van groot provinciaal belang’ zijn. Het stadsbestuur van Delft vreest op zijn beurt dat een mogelijke beschermde status van het bedrijventerrein de plannen voor de grootscheepse transformatie van het Schieoevers-gebied gaat dwarsbomen.   Delft wil in het noordelijke deel van Schieoevers de komende jaren tussen de 6.500 en 7.500 nieuwe woningen bouwen, Deels komen die te staan tussen de bedrijven die er al gevestigd zijn.   Verhuizing bedrijven in gevaar Gevolg van deze transformatie is dat een aantal bedrijven in Schieoevers-Noord noodgedwongen moet verhuizen om te voorkomen dat ze in de toekomstige woonwijk straks overlast veroorzaken zoals geluid, stank, fijnstof, uitstoot of zwaar verkeer. Als oplossing wil Delft de bedrijven verplaatsen naar het aangrenzende ‘zuid’, maar dit plan komt volgens het stadsbestuur in het gedrang als de provincie vasthoudt aan de beschermde status van dit gebied.   Geldt ook voor de miljoeneninvestering die Delft wil doen in voor de vestiging van nieuwe bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. Deze investering zou drieduizend nieuwe banen opleveren, schrijft het AD vrijdag. In een brief aan de Statencommissie Ruimte & Milieu wijst de gemeente de provincie erop dat de bestaande regels ten aanzien van bedrijventerreinen al voldoende bescherming bieden voor de bestaande bedrijvigheid.   ‘Wonen, maar ook andere niet-bedrijfsfuncties, zoals onderwijs, zijn nu ook al niet toegestaan op grond van de provinciale verordening. Nog een extra beschermende aanduiding is dan ook overbodig vanuit economisch oogpunt. Het geeft een verkeerd signaal af over de doorontwikkeling die we samen met de provincie en andere gebiedspartners op deze locatie voor ogen hebben, als onderdeel van het Innovatiedistrict Delft.’ De provincie is sinds vorig jaar bezig met een nieuw ruimtelijk plan waarmee het in grote lijnen vastlegt, waar de komende jaren gebouwd mag worden en waar absoluut niet.   Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl

09-01-2024