We moeten naar een volledig duurzame en circulaire economie in 2050! Dat vraagt om hergebruik van materialen en het werken aan een schoner milieu.

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het betekent dat steden in de toekomst een enorme voorraadkast gaan vormen voor hergebruik van materialen voor vele decennia. Het is een ongelooflijke opgave, maar tegelijkertijd een opgave waarbij er eigenlijk geen keuze meer aan de orde is.

Er zal een groeiend tekort ontstaan aan primaire grondstoffen en dus moet je vol gaan inzetten op (betaalbaar) hergebruik van materialen. Toch is het nog te vrijblijvend en is het geloof in de maatschappij en bij beleidsbeslissers nog niet doorworteld. Immers, de rekensom is nog niet uitnodigend genoeg, het kost tijd en het vraagt veel  kennis over de toepassing. Kortom, dat maakt het nog steeds weerbarstig.

Het doet me denken aan circa tien jaar geleden, toen er zonnepanelen en warmtepompen werden gepromoot in plaats van gas. Nog veel ongeloof heerste er ook toen (nog zo kort geleden), alsof we allemaal van het gas af zouden gaan! Nu tien jaar later, zie je dat de gaskraan is dichtgegaan, we overschakelen op zonne-energie, windenergie en inductiekookplaten. Zo snel kan het gaan met de bewustwording van de beperktheid van fossiele brandstoffen en dat er dus op een andere manier naar onze energievoorziening moet worden gekeken.

Niet anders zal deze ontwikkeling zijn bij de circulaire economie. Echter, economie is in zichzelf altijd circulair: het staat voor innovatie, nieuwe ideeën, veranderende economieën, veranderende behoeften. De circulaire economie was er altijd al; nu ligt het accent op hergebruik van materialen, als opbouw van een toekomstige en waarde-opbouwende voorraadkast voor volgende generaties. Die agenda voor de toekomst gaat slagen. Alleen, de overheid moet daar in eendracht samen gaan werken met ondernemers die productgericht zijn bij ontwikkeling van herbruikte materialen.

Dáár ligt de wortel die moet groeien tot een grote boom en in 2050 volledig is volgroeid, met elk jaar weer een nieuwe lente en nieuwe vruchten waarvan we kunnen plukken. Een mooi constant thema voor de bruisende SKBN.

Jan Brugman, Directeur Industrieschap Plaspoelpolder en bestuurslid SKBN


Fotocredit: Istock/elenabs

21-02-2024
Nieuws
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt

Bedrijventerreinen zijn belangrijk als vestigingsplek voor een groot deel van de maakbedrijven en industrie in Overijssel, met zowel praktijk als theoretisch geschoolde werknemers. Ook zijn ze relevant voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke ambities op het gebied van brede welvaart, klimaat, duurzaamheid en (regionale) circulaire economie. Verder spelen bedrijventerreinen een rol in de leefbaarheid op het platteland, de lokale energievoorziening en mobiliteit.  SER Overijssel heeft daarom het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ geschreven aan Gedeputeerde Staten. Immers ook voor Overijssel geldt: ‘Niet alles kan’. Nu door de ruimteclaims vanuit verschillende sectoren zoals wonen, landbouw, natuur, recreatie èn werken, elke m2 zo efficiënt mogelijk moet worden benut, is feitelijk ieder bedrijventerrein relevant. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat (te)veel aandacht uitgaat naar nieuwe bedrijventerreinen of het vernieuwen en transformeren van bedrijventerreinen. Het is goed om in Overijssel aandacht te hebben voor topwerklocaties, maar ook het bedrijventerrein om de hoek telt mee en zorgt voor lokale economie, welvaart en leefbaarheid. De provincie Overijssel kiest voor een brede benadering wat betreft werklocaties en erkent de grote rol van bedrijventerreinen voor het (ruimtelijk) faciliteren van de grote transities (energie, circulair, digitaal). Het gaat om duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en om de sociaaleconomisch economische ontwikkeling. Bedrijventerrein spelen bovendien een sleutelrol te voldoen aan het Klimaatakkoord. De SER Overijssel heeft adviezen uitgewerkt: Vergroot de organisatiekracht op bedrijventerreinen Zorg dat de basis(locatie)factoren op orde zijn Richt de ruimte toekomstbestendig in Zet een stip op de horizon Versnel de uitvoering door kennisdelen en experimenteren  Het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ is uitgebracht door de SER Overijssel op verzoek van Gedeputeerde Staten. Diverse stakeholders van binnen en buiten Overijssel hebben hiervoor input geleverd. Het advies dient als bouwsteen voor de komende beleidsperiode. Klik hier om het adviesrapport te lezen.

24-01-2024
Nieuws
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Daarom hebben diverse overheden en marktpartijen hiervoor de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s, zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een ‘brede’ aanpak. Daarom hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen om Lage Weide te helpen verduurzamen, namelijk: Ondernemersvereniging ILW, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Samenwerken André van Schie, gedeputeerde Economie van de provincie Utrecht: “In deze Green Deal gaan we samen aan de slag om Lage Weide klaar te stomen voor de toekomst: niet meer afhankelijk van fossiele energie, slimme energie oplossingen voor netcongestie, beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, een verbeterde biodiversiteit en circulair werken. Met behoud van banen en zelfs met nieuwe banen erbij, bij innovatieve bedrijven.” Alleen samenwerking tussen overheden en lokaal bedrijfsleven kan uiteindelijk leiden tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. Hiermee dragen we bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht en creëren we een gezonde en aantrekkelijke werkplek waar medewerkers graag willen werken, vindt de gedeputeerde. Jan Willem de Jong, voorzitter Ondernemersvereniging ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.” Green Deals Green Deals zijn afspraken tussen overheden en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze kunnen helpen om duurzame plannen op te starten en uit te voeren. Het officiële ondertekenmoment vond plaats op 15 januari 2024 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Industriekring Lage Weide. In 2023 organiseerden we de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Utrecht en deelde een kopgroep van ondernemers hun verhaal over de Green Deal Lage Weide. Lees hier het artikel.   

16-01-2024