De economische toekomst van Nederland ligt in de regio’s. Het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ wordt dinsdagmiddag in de Tweede Kamer door burgemeester van Tilburg Peter Noordanus overhandigd aan Roos Vermeij, voorzitter Vaste commissie voor Economische Zaken. In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat onder leiding van Noordanus voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland.
 
‘Er moeten regionale economische versnellingsagenda’s komen voor sterkere ruimtelijk-economische clusters. Alleen daarmee kan Nederland als geheel concurrerend blijven’, stelt Noordanus. Het is een van de actiepunten die staan in het rapport ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ dat de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat op verzoek van SKBN opstelde.
 
Ander actiepunt: een jaarlijkse investering van 400 miljoen euro in de regio’s. Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven moeten zo’n fonds gezamenlijk gaan vullen. Voorwaarde is wel dat er juridische speelruimte komt om extra bedrijventerreinen uit te leggen op economisch kansrijke locaties.

 
Urgentiebesef

De commissie met daarin onder andere ook IPO-directeur Henry Meijdam, hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en oud-staatssecretaris Co Verdaas, vindt dat het urgentiebesef over waarmee Nederland in de toekomst haar geld verdient, momenteel ontbreekt. Noordanus: ‘Zeker op rijksniveau is er weinig oog voor de ontwikkeling van het regionale verdienvermogen. In het nationale topsectorenbeleid ontbreekt die dimensie vrijwel volledig en ook in het bredere Rijksbeleid ontbreekt een nationale ruimtelijk-economische visie op regionale concurrentiekracht.’
En dat is wel broodnodig stelt de burgemeester van Tilburg: ‘Technologische ontwikkelingen veranderen fundamenteel de koers van bedrijven, de kracht van de economie en de arbeidsmarkt. Door informatisering ontstaan niet alleen minder banen, maar veranderen de banen ook van type en niveau. Daar moet ons ruimtelijk ordeningsbeleid op aangepast worden, van regulering en aanbodsturing naar het stimuleren van economische kansen.’

 
Clustervorming

Toonaangevende, internationaal concurrerende clusters, de kruising tussen topsectoren en regio’s, zijn daarbij een aangrijpingspunt voor de commissie. Noordanus: ‘Clustervorming heeft dynamische ecosystemen nodig waarin alle randvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor de ontwikkeling van bedrijven in een soepele, actiegerichte samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dan heb ik het over randvoorwaarden als talent, toegang tot technologie, beschikbaarheid van start- en doorgroeikapitaal, fysieke vestigingscondities.’

 
Commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat

SKBN heeft deze commissie in het leven geroepen om een advies te geven over Verdienvermogen en Vestigingsklimaat. De commissie staat onder leiding van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) en bestaat verder uit Friso de Zeeuw (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Henry Meijdam (directeur Interprovinciaal Overleg), Co Verdaas (adviseur OverMorgen, tevens bestuurlijk verkenner implementatie Omgevingswet) en Ruud Bergh (adviseur Gebiedsontwikkeling).
 
Klik hier voor het complete rapport: ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’.

06-12-2016
Nieuws
Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot
Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot

  De gemeente Utrecht krijgt een eigen grondstoffendepot voor de opslag van materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik. Hiervoor is speciaal een stuk grond aangekocht op bedrijventerrein Lage Weide. Hier zal het eerste grondstoffendepot van Utrecht worden gerealiseerd, waar bijvoorbeeld stoeptegels en onderdelen van speeltuinen kunnen worden opgeslagen, gerepareerd en schoongemaakt, zodat ze later op een andere plek opnieuw kunnen worden gebruikt. Met het depot zet de gemeente Utrecht een belangrijke stap richting het doel om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn. “Hoe we omgaan met materialen is niet houdbaar,” vertelt wethouder Susanne Schilderman. “Daarom willen we als stad in 2050 volledig circulair zijn. Utrecht is één van de eerste steden in Nederland die op eigen grond een circulair grondstoffendepot realiseert. Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven. Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.” Onlangs is de ‘Visie Utrecht Circulair 2050’ aan de gemeenteraad aangeboden, waarin staat beschreven hoe de gemeente wil komen tot een volledig circulaire stad in 2050. Om dat doel te bereiken is er genoeg ruimte nodig om circulaire activiteiten, zoals opslag en hergebruik van materiaal, mogelijk te maken. In de stad zijn veel waardevolle grondstoffen en herbruikbaar materiaal te vinden in de openbare ruimte, zoals stoeptegels, speeltoestellen en lichtmasten. Bij onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen komen veel van deze grondstoffen vrij. Nu is er vaak niet genoeg ruimte om deze (rest)materialen hoogwaardig te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld om de stoeptegels schoon te maken en te verpakken. Daardoor gaan die stoeptegels en andere verharding nu vaak naar de aannemer, waar er puin van wordt gemaakt voor onder andere wegfundering. Bij de productie van stoeptegels en andere verharding worden kostbare grondstoffen en energie verbruikt, waarbij er veel CO2 vrijkomt. Door het grondstoffendepot kunnen ze binnenkort een tweede leven krijgen. De komende maanden worden gebruikt om een inrichtingsplan te maken voor het terrein en het terrein klaar te maken voor het depot. Samenwerking met andere Europese steden Het gemeentelijk grondstoffendepot voor materialen uit de openbare ruimte is een nieuwe ontwikkeling, waar in Nederland en Europa nog weinig ervaring mee is. Utrecht ontvangt voor het ontwikkelen van een gemeentelijk grondstoffendepot een subsidie van €300.000,- uit het Noordwest Europa programma van Interreg Europe. Interreg Europe is een Europees initiatief waarbij verschillende Europese steden en organisatie worden ondersteund bij innovatieve projecten door onder andere subsidiemogelijkheden en kennisplatforms te bieden. Meerdere Europese steden en organisaties werken samen in het Noordwest Europa programma, dat zich richt op innovaties met en efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen. Plek voor meer circulaire activiteiten Naast het grondstoffendepot is er op de locatie ook plek voor andere circulaire activiteiten. In Utrecht stad en regio is ruimte voor bedrijvigheid zeer schaars. Gezien het belang van circulaire grondstofverwerkende bedrijven voor de stad en regio is het belangrijk dat we daar waar mogelijk sturen op het behoud van deze functies. Met het aankopen van deze locatie wil de gemeente naast het realiseren van een grondstoffendepot ook ruimte bieden aan essentiële circulaire bedrijvigheid. Zo biedt de locatie ruimte om in de nabije toekomst papierinzameling te huisvesten. Daarnaast zijn er kansen om groenrecycling een plek te geven. Deze mogelijkheden worden verkend, waarbij onder andere zaken zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet worden meegenomen. De gunstige locatie van De Trip maakt het ook mogelijk en makkelijk om het transport van grondstoffen deels via het Amsterdam Rijnkanaal te doen, wat zorgt voor aanzienlijk minder transportbewegingen en lagere CO2-uitstoot.   Foto: Grondstoffendepot Utrecht, Lage Weide Fotocredit: gemeente Utrecht

13-02-2024