Tilburg wil dat het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort zich onderscheidt ten opzichte van reguliere bedrijventerreinen met een innovatiecampus voor regionale mkb-bedrijven. Maar hoe pak je dit aan als wordt uitgegaan van het principe van de ‘brede welvaart’? Een lastige opgave waarvoor het college van B en W van Tilburg zich laat adviseren door een onafhankelijke commissie.

Voordat de commissie daadwerkelijk aan de slag kan moet de Raad van State eerst nog zijn oordeel vellen over het bestemmingsplan van Wijkevoort.  

Natuur- en milieuorganisaties en bewonersverenigingen verzetten zich al langer tegen het bedrijventerrein en hebben bij de raad bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan van de gemeente Tilburg. De tegenstanders stellen ook dat de stikstofcijfers in het bestemmingsplan niet kloppen. 

Wethouder Bas van der Pol, stedelijke ontwikkeling en economie, zegt in een bericht op LinkedIn dat hij in afwachting van de uitspraak van de Raad van State geen fysieke voorbereidingshandelingen in gang zet voor de realisatie van de innovatiecampus op Wijkevoort.  

Wel wordt volgens de wethouder alvast gewerkt aan de invulling van het inhoudelijke profiel en de ontwikkelstrategie. 

Daarbij is onder meer aandacht voor de campus ontwikkelorganisatie (COO), financiering, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inrichting. Ook wordt gekeken naar de structuur voor het functioneren van de campus op het gebied van duurzame energie- en watersystemen, criteria voor duurzaam bouwen, samenwerking en programma-ontwikkeling.

Commissie toetst bedrijven

Bedrijven en instellingen die zich in de toekomst willen vestigen op het 40 hectare grote bedrijventerrein, moeten aan allerlei strenge voorwaarden voldoen.  

Zo wil de gemeente Tilburg dat bedrijven aantoonbaar iets toevoegen aan het economisch ‘ecosysteem’ van de regio. De bedrijfspanden moeten niet alleen duurzaam zijn, maar ook passen binnen het landschap van het terrein. 

De onafhankelijke commissie van zes leden toetst bedrijven hierop en brengt advies uit aan het College van burgemeester en wethouders. De voorzitter van de commissie is Jan Pelle, oud-directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).  

De overige vijf leden zijn deskundig op thema’s als circulaire economie, inclusieve arbeidsmarkt, digitalisering en samenwerking in onderwijs- en innovatieprogramma’s. 

Op basis van hun expertise adviseert de commissie het Tilburgse stadsbestuur over het concreet maken van de ambities voor de innovatiecampus.

Als de uitspraak van de Raad van State in de zaak Wijkevoort positief uitvalt voor de gemeente dan kan de commissie gesprekken gaan voeren met bedrijven en instellingen die zich willen vestigen in de campus.  

De commissie toetst of de ambities in de voorstellen van geïnteresseerde bedrijven waargemaakt kunnen worden. 

Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het bedrijventerrein zich het beste kan verhouden tot Brainport Eindhoven en andere regio’s in binnen- en buitenland. 

‘Vanuit een onafhankelijke en kritische rol kan deze commissie bijdragen aan onze bredere economische strategie en kunnen we het campusprofiel doorontwikkelen.  Dat is van groot belang om onze ambities voor een duurzame en innovatieve economie ook echt waar te kunnen maken’, zegt Van der Pol (D66).  

Overvolle agenda Raad van State

De zittingsdatum voor de zaak Wijkevoort bij de Raad van State is onbekend. Vanwege de overvolle agenda van het hoogste adviesorgaan kan dat volgens het Brabants Dagblad nog maanden duren.  

Bij de beslissing voor de commissie zet de gemeente Tilburg in op brede welvaart. Uitgangspunt van deze aanpak dat overheden rekening houden over alles wat van invloed is op het welzijn van mensen. Dus niet alleen materiële welvaart, maar bijvoorbeeld ook gezondheid, veiligheid, sociale cohesie en de kwaliteit van de leefomgeving.  

Daarbij is ook aandacht voor de belangen van andere regio’s en toekomstige generaties, schreef het Centraal Planbureau vorig jaar in een onderzoek naar de toepassing van brede welvaart bij integrale gebiedsontwikkeling

Goede basis brede welvaart 

‘De brede samenstelling van de adviescommissie is een goed voorbeeld van hoe overheden handelen vanuit alles wat we van waarde vinden, in plaats van een overwegend financieel-economische benadering’, zegt Niels Peters, senior-consultant bij Buck Consultants International (BCI) in reactie op de aanstelling van de commissie.  

Volgens Peters is bij de samenstelling van de commissie uitgegaan van de principes van de brede welvaart. ‘Zoals ik het zie, heeft de commissie oog voor sociaal-maatschappelijke en ecologische gevolgen en voor de verdeling hiervan over verschillende groepen in de Tilburgse samenleving, toekomstige generaties en de welvaart in andere regio’s.’ 

Om hierop te sturen is het volgens de brede welvaart expert verstandig dat de commissie eerst een duidelijk beeld schetst van ‘alles wat we van waarde vinden’ en wat de Tilburgse prioriteiten zijn voor de ambities met Wijkevoort.  

‘Met het akkoord ‘Meer voor elkaar’ hebben de gemeenteraad en het college al een goede basis gelegd.'  

Toch verwacht Peters dat het een lastige puzzel wordt voor de commissie, waarbij belangenafwegingen onvermijdelijk zijn. 'Denk aan bedrijven die noodzakelijk zijn voor circulaire economie van Tilburg, maar die niemand graag nabij gevestigd wil zien. Daarvan kan niet worden verwacht dat andere regio’s deze bedrijven gaan huisvesten, wanneer dit met name noodzakelijk is voor het bedrijfsleven in Tilburg zelf.’ 

Brede set aan doelen

Ook wijst hij op het feit dat financiële prikkels zeer bepalend zijn in projecten. ‘Het is belangrijk om die in lijn te brengen met de ambitie. Dat betekent dat middelen voor een brede set aan doelen ingezet worden en bijsturing ook plaatsvindt op maatschappelijke waarden en niet (uitsluitend) het financiële plaatje.’ 

Belangrijk is ook dat een cultuur ontstaat die bijdraagt aan het nemen van brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Dit kan versterkt worden door belanghebbenden onderdeel te maken van de ontwikkeling. De diversiteit van de commissie is al een goed voorbeeld.’ 

Het kan waardevol zijn om het betrekken van Tilburgers uit de praktijk daaraan toe te voegen, zegt Peters.  

‘Wie gaan hier potentieel in de toekomst werken, onderzoek, lesgeven of begeeft zich anderszins in de omgeving? Vanuit de gezamenlijkheid lukt het vaak om tot meer gebalanceerde keuzes te komen.’  

Lees het volledige bericht op Stadszaken.nl

Afbeelding: Zwart Licht/gemeente Tilburg

09-04-2024
Event
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte
Seminar - De kansen voor gestapelde bedrijfsruimte

Door een schaarste aan grond en vele ruimtevragers, wordt er op binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte in de hoogte gezocht. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er wegens een groot tekort aan betaalbaar bedrijfsvastgoed gezocht naar mogelijkheden voor meerlaags bouwen. Er liggen prachtige kansen, mits het juridisch en financieel haalbaar is. Een voorwaarde is dat de bedrijfsruimte betaalbaar blijft voor de met name stadsverzorgende bedrijvigheid en maakindustrie. HOE KUNNEN WE LEREN VAN BESTAANDE CASUSSEN EN PLANNEN, EN WAT IS ER ZOWEL FINANCIEEL ALS JURIDISCH MOGELIJK? Die vraag staat centraal tijdens het Seminar ‘De kansen van gestapelde bedrijfsruimte’, dat de MRA, Gemeente Amsterdam, PHB en SKBN organiseren op donderdag 27 juni in Amsterdam.   De hoofdvragen tijdens deze bijeenkomst zijn: Hoe ziet de businesscase van gestapelde bedrijfsruimten eruit, wat maakt deze anders dan reguliere bedrijfsruimtes? Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen op betaalbare gestapelde bedrijfsruimte? Hoe beweeg je de markt om gestapelde bedrijfsruimte te ontwikkelen? Wat kun je als gemeente met regulering of stimulerende maatregelen zelf doen? Wat kunnen marktpartijen en gemeenten sámen doen om een businesscase haalbaar te maken? En dat zonder toevoeging van andere (soms slecht te mengen) andere functies. PROGRAMMA (ov)   13.30 uur    Inloop met koffie/thee 14.00 uur Welkom door moderators Frank Voorbergen (PHB) en Jan Jager (Vakblad BT) 14.05 uur          Introductie op de kansen van gestapelde bedrijfsruimte Kijken naar internationale voorbeelden met Marije Groen van Buck Consultants International 14.20 uur          Twee praktijkcasussen The New Farm in Den Haag . Gemeente Den Haag (naam volgt) Makerstoren in Amsterdam . Architect Allard Meine Jansen en ontwikkelaar Ian Grey 15.00 uur          Korte pauze 15.15 uur          Grondmethodiek en financiering in relatie tot gestapeld bouwen De mogelijkheden onderzocht door Paul van Dijk van AKRO Consult 15.35 uur          Panel met de MRA, financieel expert en ontwikkelaar(s) Wat kun je samen doen om een haalbare businesscase te maken? . Bert Hesselink van CTP . Klaas T. Bakker, eigenaar/investeerder bedrijfsvastgoed . Martijn Overmulder van Gemeente Amsterdam/MRA 16.00 uur          Afronding en borrel   Facts & Figures Wanneer >> Donderdag 27 juni van 13.30 tot 16.30 uur Waar >> Gemeente Amsterdam (Huis van de Toekomst) De Entree 300, 1101 EE Amsterdam Bestemd voor >> Gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bedrijventerreinprofessionals, ontwikkelaars bedrijfsmatig vastgoed. Kosten >> Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van SKBN en genodigden van PHB, Gemeente Amsterdam en MRA. MELD JE AAN   Beeld: Makerstoren - UPtown Sloterdijk

27-06-2024
Nieuws
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Daarom hebben diverse overheden en marktpartijen hiervoor de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s, zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een ‘brede’ aanpak. Daarom hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen om Lage Weide te helpen verduurzamen, namelijk: Ondernemersvereniging ILW, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Samenwerken André van Schie, gedeputeerde Economie van de provincie Utrecht: “In deze Green Deal gaan we samen aan de slag om Lage Weide klaar te stomen voor de toekomst: niet meer afhankelijk van fossiele energie, slimme energie oplossingen voor netcongestie, beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, een verbeterde biodiversiteit en circulair werken. Met behoud van banen en zelfs met nieuwe banen erbij, bij innovatieve bedrijven.” Alleen samenwerking tussen overheden en lokaal bedrijfsleven kan uiteindelijk leiden tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. Hiermee dragen we bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht en creëren we een gezonde en aantrekkelijke werkplek waar medewerkers graag willen werken, vindt de gedeputeerde. Jan Willem de Jong, voorzitter Ondernemersvereniging ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.” Green Deals Green Deals zijn afspraken tussen overheden en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze kunnen helpen om duurzame plannen op te starten en uit te voeren. Het officiële ondertekenmoment vond plaats op 15 januari 2024 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Industriekring Lage Weide. In 2023 organiseerden we de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Utrecht en deelde een kopgroep van ondernemers hun verhaal over de Green Deal Lage Weide. Lees hier het artikel.   

16-01-2024