Zeven gemeenten in de Regio Alkmaar slaan de handen ineen om evenwicht te brengen in vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Ze hebben hiertoe een convenant gesloten. Inzet is het overaanbod terug te dringen en de kwaliteit te verbeteren zodat deze bedrijventerreinen weer aantrekkelijker worden voor bestaande en nieuwe ondernemingen.

 
Enkele jaren geleden bleek uit een behoefteraming dat zonder ingrijpen een fors overschot aan bedrijventerreinen dreigt. Niettemin zijn er nog steeds bedrijventerreinen in ontwikkeling of in de planning. De levensvatbaarheid daarvan is onderzocht. Het blijkt noodzakelijk om de eerder gemaakte afspraken aan te scherpen.
 
Overaanbod van bedrijventerreinen is zeer ongewenst, omdat dit kan leiden tot half gevulde terreinen, leegstand op bestaande terreinen, lagere vastgoedwaarden, oneigenlijke concurrentie tussen gemeenten, hoge onrendabele investeringen en een onnodige aanslag op gronden en de landschappelijke kwaliteit. Zonder ingrijpen zou er in 2030 meer dan 200 ha aan bedrijventerreinen zijn bij een behoefte van ca. 80 ha.

 
Afspraken

Dit gegeven is aanleiding geweest om goede regionale afspraken te maken. Daarom is er het convenant tussen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Adviesbureau Bureau Buiten heeft de regio ondersteund bij het ontwikkelen van een strategie om het overaanbod terug te dringen en optimaal in de verwachte vraag te kunnen voorzien op zowel de bestaande als de nieuwe bedrijventerreinen. De strategie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.


Er wordt enerzijds ingezet op gezamenlijke (boven)regionale en internationale marketing en acquisitie en anderzijds op het fysiek terugdringen van het overaanbod en het op kwaliteit houden van de bestaande terreinen. Regionaal Projectwethouder, Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard geeft aan: “We zijn ons er binnen de regio Alkmaar terdege van bewust dat er een overaanbod is aan bedrijventerreinen en kantorenterreinen. Daarom richten wij ons samen op enkele sectoren en gebieden en zetten die goed in de markt”. 


Ondertekening 

Het Regionaal Convenant Werklocaties Regio Alkmaar is op maandag 26 september 2016 ondertekend door de 7 regiogemeenten en de provincie Noord-Holland.

26-09-2016
Nieuws
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) heeft met Liander een contract afgesloten waarmee aangesloten bedrijven flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet kunnen omgaan. Dit is voor Liander het eerste flexibele groepscontract dat is opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt. De bedrijven aangesloten bij ECAH stemmen hun bedrijfsvoering op elkaar af, maar kunnen bijvoorbeeld ook samen investeren in grootschalige batterijen in dit gebied. Zo kunnen de momenten dat terug moet worden geschakeld door de bedrijven worden beperkt  Dat had wel wat voeten in de aarde, zegt projectmanager Reinoud Botman van The Port of Amsterdam. ‘We zijn in 2021 al gestart met het project. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn bedrijven gaan informeren.’  ‘Uiteindelijk hebben we een coöperatie opgericht om uitdagingen, zoals een vol elektriciteitsnet, samen aan te kunnen. Daarna was het makkelijker om in gesprek met Liander te raken.’  Een van de eerste inzichten die uit dat gesprek kwam, was dat er veel ruimte beschikbaar is op het net. Er is wel netcongestie, maar dat heeft te maken met reserveringen, zegt Botman.   ‘Onze inzet tijdens het gesprek met Liander was hoe we die beschikbare ruimte konden vrijspelen. Het kan toch niet zo zijn dat er ruimte is en bedrijven toch niet kunnen opschalen?’ Dat heeft uiteindelijk geleid tot het groepscontract.  Dashboards geven inzicht  Er hoeven voor dit nieuwe contract geen kabels de grond in. ‘We gaan slimmer meten. Als de een meer gebruikt, is er minder voor de ander.’ Hoe dat precies gaat werken, wil de ECAH de komende tijd uitvinden.  Om het elektriciteitsgebruik binnen de coöperatie inzichtelijk te maken, maakt Firan, een dochterbedrijf van Alliander, een dashboard. Daarop kunnen de leden hun eigen stroomgebruik zien en die van alle leden gezamenlijk.  ‘Er zit een koelhuis in de groep van bijna dertig bedrijven’, zegt Botman. ‘Die hoeft niet altijd koelen en kan op piekmomenten de installatie op laag pitje zetten.’  ‘We kunnen er ook voor kiezen een batterij op piekmomenten te ontladen.’ ECAH onderzoekt of zulke batterijen als coöperatie aan te schaffen zijn.  De leden van de ECAH willen ook hun uitbreidingsplannen, met daaraan gekoppeld de elektriciteitsbehoefte, beter in beeld brengen.   'Door de plannen aan Liander te geven, kunnen we veel scherpere plannen maken en zijn conservatieve aannames, die netbeheerders nu door een informatiegebrek moeten maken, niet nodig.  Contract nog niet schaalbaar  Dit unieke contract betekent niet dat Liander deze oplossing direct aan meer bedrijventerreinen kan aanbieden. Een collectief contract is een op maat gemaakte oplossing en daarmee nog niet schaalbaar.  ‘Het is maatwerk, maar op basis van de lessen willen we deze contractvorm in de toekomst breder aanbieden. Ons doel is dat er ook voor andere bedrijventerreinen in Nederland meer mogelijkheden ontstaan op het bestaande elektriciteitsnet’, zegt Chief Transition Officer Daan Schut van Alliander.  Het doel van de netbeheerder is om in 2024 in ieder geval zeven nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten en met Energy Hubs een plan te maken voor een geleidelijke opschaling.  Bij de selectie van mogelijke bedrijventerreinen kijkt Liander naar de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en of het op die plekken nog lang duurt voordat de verzwaring van het net klaar is.  Het was al langer mogelijk om als individueel bedrijf flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC) en ook bij Schiphol liep een kleine pilot met een groepscontract.  Fotocredit: Todamo / iStock.com

09-02-2024
Nieuws
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’. Mocht dit echt gebeuren, dan vreest de gemeente Delft dat de transformatie van het industriegebied tot een woonwijk met bedrijvigheid door gebrek aan schuifruimte in gevaar komt.  Zuid-Holland heeft het voornemen eind vorig jaar bekend gemaakt tijdens een hoorzitting, waarin de herziening van het provinciale omgevingsbeleid werd behandeld.   Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie niet wil tornen aan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Schieoevers-Zuid. Dit om te voorkomen dat zware en watergebonden industriële bedrijven, die in het gebied gevestigd zijn, definitief vertrekken.   Bovendien, zo benadrukt provincie, zijn volgens de huidige regels kansen genoeg voor de gemeente Delft om het terrein beter te benutten. Ook zijn in Schieoevers-Zuid al bedrijven gevestigd die ‘van groot provinciaal belang’ zijn. Het stadsbestuur van Delft vreest op zijn beurt dat een mogelijke beschermde status van het bedrijventerrein de plannen voor de grootscheepse transformatie van het Schieoevers-gebied gaat dwarsbomen.   Delft wil in het noordelijke deel van Schieoevers de komende jaren tussen de 6.500 en 7.500 nieuwe woningen bouwen, Deels komen die te staan tussen de bedrijven die er al gevestigd zijn.   Verhuizing bedrijven in gevaar Gevolg van deze transformatie is dat een aantal bedrijven in Schieoevers-Noord noodgedwongen moet verhuizen om te voorkomen dat ze in de toekomstige woonwijk straks overlast veroorzaken zoals geluid, stank, fijnstof, uitstoot of zwaar verkeer. Als oplossing wil Delft de bedrijven verplaatsen naar het aangrenzende ‘zuid’, maar dit plan komt volgens het stadsbestuur in het gedrang als de provincie vasthoudt aan de beschermde status van dit gebied.   Geldt ook voor de miljoeneninvestering die Delft wil doen in voor de vestiging van nieuwe bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. Deze investering zou drieduizend nieuwe banen opleveren, schrijft het AD vrijdag. In een brief aan de Statencommissie Ruimte & Milieu wijst de gemeente de provincie erop dat de bestaande regels ten aanzien van bedrijventerreinen al voldoende bescherming bieden voor de bestaande bedrijvigheid.   ‘Wonen, maar ook andere niet-bedrijfsfuncties, zoals onderwijs, zijn nu ook al niet toegestaan op grond van de provinciale verordening. Nog een extra beschermende aanduiding is dan ook overbodig vanuit economisch oogpunt. Het geeft een verkeerd signaal af over de doorontwikkeling die we samen met de provincie en andere gebiedspartners op deze locatie voor ogen hebben, als onderdeel van het Innovatiedistrict Delft.’ De provincie is sinds vorig jaar bezig met een nieuw ruimtelijk plan waarmee het in grote lijnen vastlegt, waar de komende jaren gebouwd mag worden en waar absoluut niet.   Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl

09-01-2024