De provincie Zuid-Holland en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) hebben op maandag 10 juni 2024 de kennis- en inspiratiebank Circulaire Bedrijventerreinen gepresenteerd. Het nieuwe kennisplatform is een begin om alle informatie over circulariteit op bedrijventerreinen te bundelen en dit toegankelijk te maken voor gemeenten, parkmanagers, ondernemers en andere stakeholders.
 

BEKIJK HIER DE KENNISBANK CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN


Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie en Innovatie, opende samen met Mieke Naus en Jaap Langhout – programmamanager SKBN en ambassadeur circulaire bedrijventerreinen – de middag met een boodschap over de mogelijkheden op bedrijventerreinen: “Grondstoffen zijn schaars en worden duurder. En geopolitieke ontwikkelingen maken de beschikbaarheid van grondstoffen onzeker en onze afhankelijkheid van anderen onnodig groot. Het is tijd om circulair te ondernemen. De plek voor circulair ondernemen is onder andere op een bedrijventerrein. De 26.000 bedrijven op ruim 600 bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn samen bijna goed voor 1/3 van de economie van Zuid-Holland. 30% van alle grondstofstromen in Nederland vinden plaats in Zuid-Holland, met name op bedrijventerreinen. Met deze cijfers en de grondstofstromen daarachter zijn bedrijventerreinen dé hotspots voor de circulaire economie. Daar moeten we structureel op inzetten en kennis is daarbij essentieel”, aldus Meindert Stolk, gedeputeerd Economie en Innovatie.

Theo Föllings, voorzitter van de SKBN: “Deze nieuwe online kennisportal is een onmisbare schakel in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Want waar het in deze fase van de transitie om gaat, is dat we leren van elkaar. Dat we de successen en geleerde lessen aan elkaar laten zien en samen een stap verder komen. Waar SKBN voor staat is kennisdeling en het intensiveren van het netwerk rondom de vraagstukken die op bedrijventerreinen spelen rondom circulaire economie. Milieu, hergebruik en energie zijn hier voorbeelden van, en ook ruimte is essentieel. We zijn daarom enorm verheugd met deze website die we dankzij de provincie Zuid-Holland hebben kunnen opzetten. Maak er allen dankbaar gebruik van!” 

Voorbeelden uit de praktijk
Meebewegen in de circulaire transitie, maar het vraagt om een nieuwe manier van denken en ondernemen. De kennis- en inspiratiebank Circulaire Bedrijventerreinen helpt gemeenten, parkmanagers en ondernemers om circulaire kansen te herkennen, maar geeft ook handvatten om tot actie te komen. De kennisbank is gevuld met praktijkvoorbeelden. Zoals bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit terrein wordt gewerkt aan circulaire gebiedsontwikkeling en worden circulaire bedrijven gestimuleerd om zich te vestigen.

Kansen benutten
De kennis- en inspiratiebank circulaire bedrijventerreinen is te vinden via https://www.skbn.nu/circulair. Naast dit kennisplatform wordt een Community of Practice opgezet. Met dit lerende netwerk wil de provincie een blijvende samenwerking creëren om kansen te benutten én belemmeringen weg te nemen voor circulaire praktijkcases op (Zuid-Hollandse) bedrijventerreinen.  

11-06-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) heeft met Liander een contract afgesloten waarmee aangesloten bedrijven flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet kunnen omgaan. Dit is voor Liander het eerste flexibele groepscontract dat is opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt. De bedrijven aangesloten bij ECAH stemmen hun bedrijfsvoering op elkaar af, maar kunnen bijvoorbeeld ook samen investeren in grootschalige batterijen in dit gebied. Zo kunnen de momenten dat terug moet worden geschakeld door de bedrijven worden beperkt  Dat had wel wat voeten in de aarde, zegt projectmanager Reinoud Botman van The Port of Amsterdam. ‘We zijn in 2021 al gestart met het project. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn bedrijven gaan informeren.’  ‘Uiteindelijk hebben we een coöperatie opgericht om uitdagingen, zoals een vol elektriciteitsnet, samen aan te kunnen. Daarna was het makkelijker om in gesprek met Liander te raken.’  Een van de eerste inzichten die uit dat gesprek kwam, was dat er veel ruimte beschikbaar is op het net. Er is wel netcongestie, maar dat heeft te maken met reserveringen, zegt Botman.   ‘Onze inzet tijdens het gesprek met Liander was hoe we die beschikbare ruimte konden vrijspelen. Het kan toch niet zo zijn dat er ruimte is en bedrijven toch niet kunnen opschalen?’ Dat heeft uiteindelijk geleid tot het groepscontract.  Dashboards geven inzicht  Er hoeven voor dit nieuwe contract geen kabels de grond in. ‘We gaan slimmer meten. Als de een meer gebruikt, is er minder voor de ander.’ Hoe dat precies gaat werken, wil de ECAH de komende tijd uitvinden.  Om het elektriciteitsgebruik binnen de coöperatie inzichtelijk te maken, maakt Firan, een dochterbedrijf van Alliander, een dashboard. Daarop kunnen de leden hun eigen stroomgebruik zien en die van alle leden gezamenlijk.  ‘Er zit een koelhuis in de groep van bijna dertig bedrijven’, zegt Botman. ‘Die hoeft niet altijd koelen en kan op piekmomenten de installatie op laag pitje zetten.’  ‘We kunnen er ook voor kiezen een batterij op piekmomenten te ontladen.’ ECAH onderzoekt of zulke batterijen als coöperatie aan te schaffen zijn.  De leden van de ECAH willen ook hun uitbreidingsplannen, met daaraan gekoppeld de elektriciteitsbehoefte, beter in beeld brengen.   'Door de plannen aan Liander te geven, kunnen we veel scherpere plannen maken en zijn conservatieve aannames, die netbeheerders nu door een informatiegebrek moeten maken, niet nodig.  Contract nog niet schaalbaar  Dit unieke contract betekent niet dat Liander deze oplossing direct aan meer bedrijventerreinen kan aanbieden. Een collectief contract is een op maat gemaakte oplossing en daarmee nog niet schaalbaar.  ‘Het is maatwerk, maar op basis van de lessen willen we deze contractvorm in de toekomst breder aanbieden. Ons doel is dat er ook voor andere bedrijventerreinen in Nederland meer mogelijkheden ontstaan op het bestaande elektriciteitsnet’, zegt Chief Transition Officer Daan Schut van Alliander.  Het doel van de netbeheerder is om in 2024 in ieder geval zeven nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten en met Energy Hubs een plan te maken voor een geleidelijke opschaling.  Bij de selectie van mogelijke bedrijventerreinen kijkt Liander naar de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en of het op die plekken nog lang duurt voordat de verzwaring van het net klaar is.  Het was al langer mogelijk om als individueel bedrijf flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC) en ook bij Schiphol liep een kleine pilot met een groepscontract.  Fotocredit: Todamo / iStock.com

09-02-2024
Opinie
SKBN reageert op kabinetsbesluit Rli-rapport
SKBN reageert op kabinetsbesluit Rli-rapport

Op 28 maart j.l. bracht het kabinet een reactie naar buiten op het Rli-rapport over de benodigde condities om de Nederlandse bedrijventerreinen en de ondernemingen die daar gevestigd zijn sneller toekomstbestendig te maken. Dit rapport Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen gaf in een notendop drie aanbevelingen: Formuleer een toekomstbeeld, pak de organisatievorming en financiering op bedrijventerreinen aan én zorg voor een rolverdeling tussen overheden en uitvoeringsinstanties. In haar reactie geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een interdepartementale werkgroep te starten om de kansen en belemmeringen rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen te onderzoeken. ‘Samenhang en ondernemersgerichtheid moeten centraal staan in de aanpak van verduurzaming van bedrijventerreinen.’ Dit zal naar verwachting leiden tot voorstellen om de bestaande initiatieven en programma’s meer in samenhang te brengen en meer te richten op ondernemers. Ook wordt in de reactie benoemd dat er dit jaar samen met bedrijventerreinen, provincies en gemeenten proefprojecten worden gestart om slimmere uitvoeringen te toetsen.   De SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) is zeer verheugd met de aandacht die er is voor de enorme mogelijkheden die er op onze bedrijventerreinen zijn voor verduurzaming, decarbonisatie en de transitie naar een circulaire economie. Het maatschappelijk en economisch belang van onze werklocaties lijkt nu definitief, en terecht, te zijn doorgedrongen in de landelijke politiek. Met veel dank aan het werk van de Rli, en de adequate reactie van minister Adriaansens op dit rapport. Het is goed dat er vanuit EZK regie wordt gepakt om de maatschappelijke en economische waarde van bedrijventerreinen te verzilveren. Dat vraagt van het Rijk actief meedenken, interveniëren waar nodig en sturen op oplossingsgerichte maatregelen. Daar ligt nadrukkelijk een opgave voor het Rijk. Het is tevens goed dat er samenwerking tussen de verschillende departementen wordt opgetuigd. We hopen dat dit op korte termijn zijn uitwerking zal krijgen. Maar laten we vooral aandacht houden voor de uitvoering. We onderstrepen als SKBN graag hét kernwoord van het Rli-rapport, namelijk: versnellen! Om dat te bewerkstelligen is het van belang om snel over te gaan tot actie. Wat kunnen we al leren van best practices? Hoe zorgen we ervoor dat niet overal het wiel opnieuw wordt uitgevonden? Het opstarten van proefprojecten heeft wellicht als nadeel dat er voorbij wordt gegaan aan de vele kennis en goede voorbeelden die er al in den lande zijn. Deel kennis, leer van elkaar en vier de successen. Waar ons inziens bovendien te weinig aandacht voor is, is het feit dat maatschappelijke opgaven hun weerslag hebben op de ruimtevraag op bedrijventerreinen. Is er voldoende aandacht voor de inpassing en intensivering van en beschikbare ruimte die voorhanden is? SKBN-voorzitter Theo Föllings: “Het momentum om bedrijventerreinen versneld te verduurzamen, is beter dan ooit omdat er vanuit de overheid én de markt de wil - en het geld - is om te investeren, met als trigger de energietransitie die nodig is. De kunst wordt om de partijen die willen investeren bij elkaar te brengen, zodat we met inzet via bestaande organisatiestructuren óf met nieuwe coalities kunnen versnellen.” “Provincies en gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om mee te denken en beleidsmatig te interveniëren welke bedrijventerreinen wel of niet in aanmerking komen voor (financiële) ondersteuning. Immers, provincies maken plannen met daarin afspraken over de planning van bedrijventerreinen. Het is niet handig als je daar met plannen en investeringen vanuit het Rijk dwars tegenin gaat. Zorg er tevens voor dat de regio’s nadrukkelijk de financiële mogelijkheden krijgen om de handschoen op te pakken. De plannen die vervolgens ontstaan, zijn tevens een trigger om de markt te laten meefinancieren. Die voelen de urgentie en willen meebetalen als de onderliggende businesscase klopt.” We kijken als SKBN uit naar een betrokkenheid bij de voortgang van de interdepartementale werkgroep en helpen uiteraard graag, met al onze leden die samen 80 procent van alle bedrijventerreinen in Nederland vertegenwoordigen, mee in de kennisdeling en het laten zien van ‘best practices’.  

18-04-2024
Aanmelden nieuwsbrief