Kennisontwikkeling

SKBN is een landelijke vraagbaak en fungeert vanuit kennis en kunde als vliegwiel voor beleid. De actuele thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, digitalisering, circulaire economie en energietransitie. In het netwerk van SKBN worden kennis en ervaringen verstevigd, aangevuld en verrijkt. Dit zijn onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

card image

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

Werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen

In de werkgroep Groenblauwe Bedrijventerreinen wordt samengewerkt met Samen Klimaatbestendig, CLOK en Stichting Steenbreek. Door de werkgroep vindt een verkenning plaats van de invulling van vergroening en klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen in Nederland. Er is een voorbeeldenkaart in voorbereiding die inzicht biedt in waar en hoe praktijkvoorbeelden te vinden en welke specifieke leerervaringen zijn opgedaan.

Lees verder

Werkgroep Nieuwe Verdienmodellen

card image

Werkgroep Nieuwe Verdienmodellen

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 2.0

card image

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 2.0

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 2.0

SKBN en C-creators slaan de handen ineen: vanaf 2022 start het praktijkprogramma 2.0. Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? We starten in juni 2022. 

Meld u nu aan voor versie 2.0.

SKBN was facilitator van het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties. In de periode 2019-2021 is door 12 koplopers geïnvesteerd in het organiseren van projectvisits, productontwikkeling, inzet van experts en het organiseren van een community of practice. De eindresultaten van het praktijkprogramma zijn in juni 2021 opgeleverd en omvatten: een handreiking circulaire gronduitgifte, een transitieagenda met doelen en urgenties van bedrijventerreinen, een essay met communicatieaspecten van circulaire bedrijventerreinen en best practices. De eindproducten zijn opgenomen in de kennisbank van SKBN.

Lees verder

Onderzoeken met kennisinstellingen

card image

Onderzoeken met kennisinstellingen

Onderzoeken met kennisinstellingen

SKBN ondersteunt meerdere onderzoeken die door kennisinstellingen worden uitgevoerd:

Transforming Business Parcs into Mission-driven Innovation Ecocystems

Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool, TU Eindhoven, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit

Bedrijventerreinen vertegenwoordigen 30% van alle werkgelegenheid in Nederland. Ze functioneren niet als ecosystemen, waardoor kansen voor regionaal maatschappelijk verdienvermogen, zoals op het gebied van circulariteit en leven-lang-leren, niet worden benut. Het consortium heeft de ambitie om in een triple helix verband onderzoek te doen naar de vraag hoe bedrijventerreinen kunnen worden getransformeerd naar missiegedreven innovatie-ecosystemen. Daartoe onderneemt het consortium actieonderzoek op vier bedrijventerreinen. Samen met partners uit praktijk, beleid en wetenschap worden sleutelmethodologieën ontwikkeld en gevalideerd. Bovendien worden nieuwe theoretische inzichten over de relevantie van ecosystemen voor missiegedreven innovatie op bedrijventerreinen gegenereerd.

Beoogde looptijd: september 2022 - augustus 2026

Samen beter - Samenwerken om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten

Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Grote effecten zijn te bewerkstellingen op het gebied van de circulaire economie, o.a. door het sluiten van materiaalstromen. Dit potentieel krijgt echter vanuit overheidswege nauwelijks aandacht. 
Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale beleidsmedewerker werklocaties (zoals de EZ/RO-ambtenaar, accountmanager bedrijventerreinen en projectleider duurzaamheid) is echter weerbarstig. Enerzijds is het een zoektocht naar operationalisering van het concept circulaire bedrijventerreinen. Anderzijds moet het oorspronkelijk vooral inhoudelijke profiel worden verbreed naar een rol als innovatieve aanjager/procesmanager. 
De volgende vraagstelling staat in RAAK-project SAMEN BETER centraal: “Hoe kan de lokale beleidsmedewerker een effectieve katalysator worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in co-creatie met relevante stakeholders?”

Beoogde looptijd: mei 2022 - april 2024

Lees verder

Samenwerkingen van SKBN

card image

Samenwerkingen van SKBN

Samenwerkingen van SKBN

SKBN bundelt haar krachten graag met partners. Op dit moment wordt samengewerkt op de volgende vlakken:

Paris Proof Rankings

SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is in kaart gebracht wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen.

IVN - Groeifondsaanvraag "Werklandschappen van de Toekomst"

SKBN draagt bij aan de groeifondsaanvraag die door IVN in voorbereiding is met een grote groep partners ter stimulering van meer groenblauwe bedrijventerreinen. Zo kunnen de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig zijn.
Lees meer op de website van IVN.

RVO - marktconsultatie

SKBN heeft deelgenomen aan een marktconsultatie welke in opdracht van RVO door Merosch is uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op parkeerterreinen van bedrijventerreinen.
Lees het eindrapport: "De zonnige kant van parkeren"

Stichting CLOK

SKBN en Stichting CLOK zijn aan het verkennen op welke vlakken en hoe ze elkaars activiteiten kunnen aanvullen. Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. 

Lees verder