Kennisontwikkeling

SKBN is een landelijke vraagbaak en fungeert vanuit kennis en kunde als vliegwiel voor beleid. De actuele thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, digitalisering, circulaire economie en energietransitie. In het netwerk van SKBN worden kennis en ervaringen verstevigd, aangevuld en verrijkt. Dit zijn onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

Samenwerkingen van SKBN

card image

Samenwerkingen van SKBN

Samenwerkingen van SKBN

SKBN bundelt haar krachten graag met partners. Op dit moment wordt samengewerkt op de volgende vlakken:
 

Rli

De Raad voor leefomgeving en infrastructuur werkt aan een advies rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen. SKBN is onderdeel van het expertpanel en denkt met haar netwerk actief mee aan de juiste adviesrichting richting de ministeries van EZK en BZK. het advies wordt verwacht in het najaar van 2023.

 

Paris Proof Rankings

SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies wordt ieder jaar in kaart gebracht wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen. Sinds 2023 is ook Dutch Green Building Counsel aangesloten bij de Paris Proof Rankings.
 

Groeifonds Werklandschappen van de Toekomst

SKBN is partner bij het Groeifonds Werklandschappen van de Toekomst. Samen  met een grote groep partners wordt de komende jaren ingezet op de realisatie van groenblauwe bedrijventerreinen. Zo kunnen de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig zijn.
 

Stichting CLOK

SKBN en Stichting CLOK zijn aan het verkennen op welke vlakken en hoe ze elkaars activiteiten kunnen aanvullen. Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. 

Lees verder

Onderzoeken met kennisinstellingen

card image

Onderzoeken met kennisinstellingen

Onderzoeken met kennisinstellingen

SKBN ondersteunt meerdere onderzoeken die door kennisinstellingen worden uitgevoerd:

Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Grote effecten zijn te bewerkstellingen op het gebied van de circulaire economie, o.a. door het sluiten van materiaalstromen. Dit potentieel krijgt echter vanuit overheidswege nauwelijks aandacht. 
Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale beleidsmedewerker werklocaties (zoals de EZ/RO-ambtenaar, accountmanager bedrijventerreinen en projectleider duurzaamheid) is echter weerbarstig. Enerzijds is het een zoektocht naar operationalisering van het concept circulaire bedrijventerreinen. Anderzijds moet het oorspronkelijk vooral inhoudelijke profiel worden verbreed naar een rol als innovatieve aanjager/procesmanager. 
De volgende vraagstelling staat in RAAK-project SAMEN BETER centraal: “Hoe kan de lokale beleidsmedewerker een effectieve katalysator worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in co-creatie met relevante stakeholders?”

Beoogde looptijd: mei 2022 - april 2024

Meer informatie op de website van Fontys

Meer informatie op de website van de HAN

Lees verder

Kennisatelier Optimaal Ruimtegebruik

card image

Kennisatelier Optimaal Ruimtegebruik

Kennisatelier Optimaal Ruimtegebruik

Het Kennisatelier Optimaal Ruimtegebruik organiseert projectvisits op verschillende soorten werklocaties, waar gekeken wordt naar beter benutten, intensivering en 'het juiste bedrijf op de juiste plek'.

In juni 2023 reisden we af naar Londen.
Hier leest u een verslag van de reis. 

En we gingen op studiereis in eigen land om inovatieve werklocaties en campussen te bezoeken. 
Lees hier de lessons learned.

In april 2022 waren we in Rijswijk bij de Plaspoelpolder.
Hier leest u een verslag van die dag terug

In september 2022 bezochten we Bedrijventerrein Overvecht in Utrecht.
Lees hiet het bericht over deze bijeenkomst 


Wilt u aansluiten bij deze werkgroep?
Mail dan naar [email protected] voor meer informatie en deelname. 

 

Lees verder

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

card image

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

Bent u bezig met de circulaire gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen? Wilt u graag stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Laat het ons weten via onze programmamanager Mieke Naus 


SKBN was facilitator en communicatiepartner van het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties. In de periode 2019-2021 is door 12 koplopers geïnvesteerd in het organiseren van projectvisits, productontwikkeling, inzet van experts en het organiseren van een community of practice. De eindresultaten van het praktijkprogramma zijn in juni 2021 opgeleverd en omvatten: een handreiking circulaire gronduitgifte, een transitieagenda met doelen en urgenties van bedrijventerreinen, een essay met communicatieaspecten van circulaire bedrijventerreinen en best practices.

Deze eindproducten zijn opgenomen in de kennisbank van SKBN.

Lees verder