Kennisontwikkeling

SKBN is een landelijke vraagbaak en fungeert vanuit kennis en kunde als vliegwiel voor beleid. De actuele thema’s die centraal staan in de activiteiten van SKBN zijn: klimaatbestendigheid, digitalisering, circulaire economie en energietransitie. In het netwerk van SKBN worden kennis en ervaringen verstevigd, aangevuld en verrijkt. Dit zijn onze activiteiten op het vlak van kennisontwikkeling:

Samenwerkingen van SKBN

card image

Samenwerkingen van SKBN

Samenwerkingen van SKBN

SKBN bundelt haar krachten graag met partners. Op dit moment wordt samengewerkt op de volgende vlakken:

Paris Proof Rankings

SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is in kaart gebracht wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen.

IVN - Groeifondsaanvraag "Werklandschappen van de Toekomst"

SKBN draagt bij aan de groeifondsaanvraag die door IVN in voorbereiding is met een grote groep partners ter stimulering van meer groenblauwe bedrijventerreinen. Zo kunnen de werklandschappen van de toekomst groen, gezond en klimaatbestendig zijn.
Lees meer op de website van IVN.

RVO - marktconsultatie

SKBN heeft deelgenomen aan een marktconsultatie welke in opdracht van RVO door Merosch is uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonnepanelen op parkeerterreinen van bedrijventerreinen.
Lees het eindrapport: "De zonnige kant van parkeren"

Stichting CLOK

SKBN en Stichting CLOK zijn aan het verkennen op welke vlakken en hoe ze elkaars activiteiten kunnen aanvullen. Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) draagt bij aan een duurzame regionale en lokale economie. 

Lees verder

Onderzoeken met kennisinstellingen

card image

Onderzoeken met kennisinstellingen

Onderzoeken met kennisinstellingen

SKBN ondersteunt meerdere onderzoeken die door kennisinstellingen worden uitgevoerd:

Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Grote effecten zijn te bewerkstellingen op het gebied van de circulaire economie, o.a. door het sluiten van materiaalstromen. Dit potentieel krijgt echter vanuit overheidswege nauwelijks aandacht. 
Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale beleidsmedewerker werklocaties (zoals de EZ/RO-ambtenaar, accountmanager bedrijventerreinen en projectleider duurzaamheid) is echter weerbarstig. Enerzijds is het een zoektocht naar operationalisering van het concept circulaire bedrijventerreinen. Anderzijds moet het oorspronkelijk vooral inhoudelijke profiel worden verbreed naar een rol als innovatieve aanjager/procesmanager. 
De volgende vraagstelling staat in RAAK-project SAMEN BETER centraal: “Hoe kan de lokale beleidsmedewerker een effectieve katalysator worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in co-creatie met relevante stakeholders?”

Beoogde looptijd: mei 2022 - april 2024

Meer informatie op de website van Fontys

Meer informatie op de website van de HAN

Lees verder

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

card image

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties

Bent u bezig met de circulaire gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen? Wilt u graag stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Laat het ons weten via onze programmamanager Mieke Naus 


SKBN was facilitator en communicatiepartner van het praktijkprogramma Circulaire Werklocaties. In de periode 2019-2021 is door 12 koplopers geïnvesteerd in het organiseren van projectvisits, productontwikkeling, inzet van experts en het organiseren van een community of practice. De eindresultaten van het praktijkprogramma zijn in juni 2021 opgeleverd en omvatten: een handreiking circulaire gronduitgifte, een transitieagenda met doelen en urgenties van bedrijventerreinen, een essay met communicatieaspecten van circulaire bedrijventerreinen en best practices.

Deze eindproducten zijn opgenomen in de kennisbank van SKBN.

Lees verder